Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Συμβούλων

az600600p648ednmain1443he

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Έχει δοθεί παράταση έως Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ως συνδικαιούχοι, ανέλαβαν την υλοποίηση των Πράξεων “Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8π, 3π, 2π”, οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», είναι υποψήφιες προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΠ ««Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος να φέρει την ένδειξη:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο συμβούλων της Ε.Σ.Ε.Ε. στο πλαίσιο των Πράξεων:
«Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8π, 3π, 2π»

στο πρωτόκολλο της Ε.Σ.Ε.Ε. ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς τον ως άνω φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.),
Μητροπόλεως 42, T.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος (Γραμματεία Ε.Σ.Ε.Ε.)

συστημένα ή εναλλακτικά με ταχυμεταφορά (courier). Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της ταχυμεταφοράς (του courier) αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου  2016(31/10/2016), και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Έχει δοθεί παράταση έως Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο της Ε.Σ.Ε.Ε. μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, η Ε.Σ.Ε.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια στελέχη της ομάδας έργου:
– κ. Αριστείδη Κωνσταντά, τηλ: 210 32 59 173, e-mail: akonstantas@esee.gr
– κα Μαριλένα Τιτάκη, τηλ: 210 32 59 174, e-mail: mtitaki@esee.gr

 

Αρχεία προς λήψη