Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων (Γ’ Κύκλος) για την επιλογή ωφελουμένων

ops-5007886

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων (Γ’ Κύκλος) για την επιλογή ωφελουμένων, στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης , συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου»

Η Επιτελική Δομή Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΑΠΚΟ) (πρώην ΕΥΕ/ΕΚΤ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ως συνδικαιούχοι, ανέλαβαν την υλοποίηση της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου».

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. ανακοινώνει τα Αποτελέσματα (Γ’ Κύκλος) για την επιλογή ωφελουμένων της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου».

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών που απεστάλησαν στην Ε.Σ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ’ Κύκλου για την υποβολή αιτήσεων από δυνητικούς ωφελουμένους της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου»  η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα (Γ’ Κύκλος) αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουμένων.

Για να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας, δείτε το σχετικό συνημμένο παρακάτω ή επισκεφθείτε το site του έργου: www.esee-emporio.gr

 

Αρχεία προς λήψη