Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωφελούμενους & επιχειρήσεις / Έναρξη υποβολής Β΄ κύκλου αιτήσεων

741600600p648ednmain1460he

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωφελούμενους & επιχειρήσεις / Έναρξη υποβολής Β΄ κύκλου αιτήσεων για ωφελούμενους & επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των Πράξεων «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8π, 3π, 2π»

 Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ως συνδικαιούχοι, ανέλαβαν την υλοποίηση των Πράξεων «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8Π, 3Π, 2Π», οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι υποψήφιες προς ένταξη στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαική Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων .

Στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω Πράξεων, η ΕΣΕΕ ανακοινώνει την έναρξη υποβολής Β΄ κύκλου αιτήσεων των ωφελουμένων των Πράξεων «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8Π, 3Π, 2Π».

Η ημερομηνία υποβολής αρχίζει από 23/12/2016 και λήγει την 23/01/2017 και ώρα 23:59μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.esee-emporio.gr προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για:

  • το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος
  • το αντικείμενο του προγράμματος
  • το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα
  • τη διαδικασία και την προθεσμία για την υποβολή αίτησης
  • τα κριτήρια επιλογής & μοριοδότησης
  • τη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων
  • την αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.esee-emporio.gr

Στην παραπάνω ιστοσελίδα θα αναρτώνται στο εξής ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα, ενώ υπάρχει δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τους ενδιαφερόμενους οι οποίες θα απαντώνται από τα αρμόδια στελέχη της ομάδας έργου της ΕΣΕΕ.

 

Αρχεία προς λήψη