Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωφελούμενους & επιχειρήσεις / Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων (Α’ Κύκλος) για ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

741600600p648ednmain1460he

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ως συνδικαιούχοι, ανέλαβαν την υλοποίηση των Πράξεων «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8Π, 3Π, 2Π».

Στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω Πράξεων, η ΕΣΕΕ ανακοινώνει τα Προσωρινά Αποτελέσματα (Α’ Κύκλος) για επιλαχόντες ωφελούμενους των Πράξεων «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8Π, 3Π, 2Π».

Σε συνέχεια της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων των επιλαχόντων ωφελουμένων και του προσωρινού πίνακα κατάταξης του συνόλου των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την πράξη με τίτλο «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, ενημερώνουμε τους επιλαχόντες ότι προκειμένου να ενταχθούν στο οριστικό Μητρώο, πρέπει να αποστείλουν εντός 10 εργάσιμων ημερών (καταληκτική ημερομηνία αποστολής μέχρι και 7 Δεκεμβρίου 2016) στη διεύθυνση:

ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ
Πετράκη 8,
Τ.Κ. 10563, Αθήνα
Με την ένδειξη:

 • Δικαιολογητικά για την πράξη «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου»
 • Περιφέρεια Επιλογής (όπως αναγράφεται στον Πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων)
 • ΚΑΥΑΣ (όπως αναγράφεται στον Πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων)
 • Σειρά κατάταξης (όπως αναγράφεται στον Πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων)
 • Αποτέλεσμα: ΕΠΙΛΑΧΩΝ

Τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα οποία πιστοποιούν τα όσα δηλώσατε στην αίτηση σας):

 1. Την Αίτηση Συμμετοχής σας (υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης από την αρχική σελίδα του site του έργου: www.esee-emporio.gr)
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 3. Αντίγραφο του απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου ή αντίγραφο τίτλου σπουδών Ι.Ε.Κ/Ε.Π.Α.Σ/Ε.Π.Α.Λ ή αντίγραφο πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα του 2014). Στην περίπτωση που ήσασταν προστατευόμενο μέλος, τότε είναι απαιτητή η αποστολή: α) Αντίγραφου Φορολογικής Δήλωσης του κηδεμόνα σας και β) Αντίγραφου του Εκκαθαριστικού της Εφορίας του κηδεμόνα σας για το φορολογικό έτος 2014.
 5. Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η κάρτα ανεργίας σας βρισκόταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σας έως και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (έως 31/5/2016), μαζί με τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής.
 6. Ατομικό Σχέδιο Δράσης Ή Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΣΕΕ) στην οποία δηλώνετε ότι έχετε ολοκληρώσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) Ή την διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης πριν την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων (31/05/2016) και ότι από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ Ή της διαδικασίας της εξατομικευμένης παρέμβασης έως την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων δεν έχετε συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΣΕΕ) στην οποία δηλώνετε ότι δεν είστε μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΣΕΕ) στην οποία δηλώνετε ότι, εφόσον επιλεχθείτε, θα συμμετάσχετε ως ωφελούμενος μόνο στην πράξη «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» που υλοποιεί η ΕΣΕΕ και σε καμία άλλη πράξη κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας.

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αριθμημένα (1-9) με βάση την προαναφερόμενη σειρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε μία δράση από τις συνολικά προκηρυσσόμενες Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας και για αυτό τους ζητείται η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

 1. τηλεφωνικώς στο 210 32 59 170 (ώρες επικοινωνίας: 10:00 – 16:00)
 2. μέσω email από την επιλογή «επικοινωνία» στο site του έργου

 

Αρχεία προς λήψη