Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωφελουμένους έργου “EGF/2014/013 EL/ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ”

Η Ένωση Φορέων ΕΣΕΕ – ΙΝΕ ΓΣΕΕ – ΕΕΔΕ, στο πλαίσιο της εκχώρησης αρμοδιοτήτων της ΕΥΕ-ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Αρχή Διαχείρισης για την υλοποίηση εξατομικευμένων υπηρεσιών που αφορούν στο έργο: «Χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας ύστερα από απολύσεις και αυτοαπασχολουμένων των οποίων η δραστηριότητα σταμάτησε στα καταστήματα ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. στην Ελλάδα» (κωδικός EGF/2014/013 EL/ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ), καλεί:

  • τους 551 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την εταιρία ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. κατά την περίοδο αναφοράς από 3 Φεβρουαρίου 2014 έως τις 3 Ιουνίου 2014 καθώς  και
  • τους 49 εργαζόμενους που απολύθηκαν πριν από την ως άνω περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών, δηλαδή απολύθηκαν μετά τη γενική ανακοίνωση των προβλεπόμενων απολύσεων στις 29 Νοεμβρίου 2012 και μπορεί να αποδειχθεί σαφής αιτιώδης συνάφεια με το γεγονός που προκάλεσε τις απολύσεις κατά την περίοδο αναφοράς.

να υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συνημμένα παρακάτω).

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 10.740.000 €, συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 (ΕΤΠ, εφεξής) και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 034/2 με κωδικό έργου: 2015ΣΕ03420002.

Η υλοποίηση των ενεργειών του ως άνω προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο και απευθύνεται στους ανωτέρω συνολικά 600 ωφελούμενους, οι οποίοι:

  • είτε παραμένουν άνεργοι
  • είτε έχουν εξεύρει/θα εξεύρουν  (πριν την έναρξη υλοποίησης των ενεργειών ή και κατά τη διάρκεια) θέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα μέσω ενεργειών πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις του ως άνω προγράμματος του ΕΤΠ  2014-2020
  • ή τέλος, έχουν αναπτύξει ή πρόκειται να αναπτύξουν επαγγελματική / επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α: Επαγγελματική συμβουλευτική

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β: Κατάρτιση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ: Προώθηση επιχειρηματικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δ: Επιδότηση κινητικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν την αίτησή τους έως την  31/3/2016 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1)      Αυτοπροσώπως

2)      Ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων,

Αθήνα, Τ.Κ. 111 44 (4ος όροφος, υπόψη κας. Ελένης Καπίρη)

έχοντας συμπληρώσει το επισυναπτόμενο αρχείο (ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ) στο οποίο είναι απαραίτητη η υπογραφή του αιτούντα,

3)      Μέσω ηλεκτρονικής επιστολής e-mail στη διεύθυνση eyd6@eede.gr (υπόψη κας. Ελένης Καπίρη), έχοντας συμπληρώσει ηλεκτρονικά και επισυνάψει συμπληρωμένο το αρχείο (ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ), χωρίς να είναι απαραίτητη η υπογραφή.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

ΕΕΔΕ / Διεύθυνση: Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων Τ.Κ. 111 44, 4ος όροφος

Τηλ. επικοινωνίας: 210 2110100

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Πέμπτη, 10:00-14:00

Πρόσωπο επαφής: Ελένη Καπίρη

e-mail: eyd6@eede.gr

 

Αρχεία προς λήψη