Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου συμβούλων επιχειρηματικότητας (έργο: “EGF/2014/013 EL/ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ”)

fokas

Η ΕΣΕΕ, ως Συντονιστής Φορέας της Ένωσης ΕΣΕΕ/ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ΕΕΔΕ στην οποία έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υλοποιεί μέρος συγχρηματοδοτούμενου έργου για την υλοποίηση εξατομικευμένων υπηρεσιών με τίτλο: «Χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας ύστερα από απολύσεις και αυτοαπασχολουμένων των οποίων η δραστηριότητα σταμάτησε στα καταστήματα ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. στην Ελλάδα» (κωδικός EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS), για 600 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την εταιρία ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.

Η ΕΣΕΕ, έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:

1.      Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ-2014-2020), και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006.

2.      Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.      To άρθρο 63 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/2-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 45 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014)  «Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» και καθορίζεται η Εθνική Αρχή Συντονισμού της Εφαρμογής, η Διαχειριστική Αρχή, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου του ΕΤΠ 2014-2020.

4.      Τη με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020».

5.      Την αίτηση με κωδικό EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς την οποία υπέβαλε η Ελλάδα για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.

6.      Τη με αριθμ. C(2014) 702 final/11.11.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της αίτησης με κωδικό EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς καθώς και την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμ. 2015/43/EE της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς, από την Ελλάδα).

7.      Το Έργο 2015ΣΕ03420002 της ΣΑΕ 034/2 με τίτλο: «Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – Περίπτωση ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε (EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς)».

8.      Την με αρ. πρωτ.: 6.2330/5.2067/26.02.2016 (ΑΔΑ: ΩΡΒΒ46581Ω-4ΣΖ) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα την  Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης προς την Ένωση Φορέων ΕΣΕΕ – ΙΝΕ ΓΣΕΕ – ΕΕΔΕ

προβαίνει στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Συμβούλων Επιχειρηματικότητας για την υλοποίηση του ως άνω Έργου και ειδικότερα για την εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων (Business Plan) στο πλαίσιο της Ενέργειας Α: «Επαγγελματική Συμβουλευτική».

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο,  ο οποίος να φέρει την ένδειξη:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

για ένταξη στο Μητρώο Συμβούλων Επιχειρηματικότητας της ΕΣΕΕ

στο πλαίσιο του έργου:

«EGF/2014/013 EL/ Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ»

στο πρωτόκολλο της ΕΣΕΕ  ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς τον ως άνω φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.),

Μητροπόλεως 42, T.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος (Γραμματεία Ε.Σ.Ε.Ε.)

συστημένα ή εναλλακτικά με ταχυμεταφορά (courier). Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της ταχυμεταφοράς (του courier) αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο ως άνω φάκελος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1.       Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε Υπόδειγμα Α στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης).

2.       Βιογραφικό σημείωμα (βλέπε Υπόδειγμα Β στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης).

3.       Τα αποδεικτικά  δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην παρ.  5. της Πρόσκλησης

4.       Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (απλή φωτοτυπία) πιστοποίησης πρόσθετων γνώσεων / προσόντων / εμπειρίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016 (20/07/2016), και ώρα 14:00.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο της ΕΣΕΕ μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, η ΕΣΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μαριλένα Τιτάκη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 32 59 174, e-mail: mtitaki@esee.gr

 

Αρχεία προς λήψη