Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση εκπαιδευτών/τριών στο πλαίσιο των πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2»

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω πράξεων, η ΕΣΕΕ θα απασχολήσει εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν αρχικά για την υλοποίηση του Α’ κύκλου Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (περίοδος υλοποίησης Οκτώβριος – Δεκέμβριος του 2011).
Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως τη Δευτέρα 26/09/2011 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση :
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ)
ή ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση.

Πληροφορίες: γραφείο Help Desk προγράμματος ΕΡΜΕΙΟΝ 2, (τηλ.: 2103259231, e-mail: ermeion2@esee.gr).

Αρχεία προς λήψη