Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 2 στελέχη ομάδας έργου

600600p648ednmain855dia-viou-koin-etairoi_medium

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) συμμετέχει στην υλοποίηση των Πράξεων «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων (Α.Π.7 – Α.Π.8)», οι οποίες είναι ενταγμένες (κωδικοί ΟΠΣ: 445730 και 445731 αντίστοιχα) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, η ΕΣΕΕ υλοποιεί το υποέργο 6 με τίτλο «Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΣΕΕ», το οποίο αφορά σε Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) που θα υλοποιήσει η ΕΣΕΕ και απευθύνονται σε αυτοαπασχολούμενους, επιχειρηματίες/εμπόρους και υποψήφιους εμπόρους/επιχειρηματίες. Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν αξιοποιώντας της αρχές του μεικτού συστήματος μάθησης (blended learning).

Πρόκειται για εξειδικευμένα προγράμματα αναβάθμισης γνώσεων, ικανοτήτων  και δεξιοτήτων με διττό στόχο:

α) Συστηματική παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε κρίσιμα θέματα που άπτονται εργασιακού, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

β) Ανάπτυξη θεμελιωδών οριζόντιων τεχνικών-επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων – «δεξιότητες σταδιοδρομίας»– και εκπαίδευση εργαζομένων του για την ενδυνάμωση της προσαρμοστικότητάς τους στο σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο διακρατικό εργασιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 6 «Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΣΕΕ» των παραπάνω πράξεων, η ΕΣΕΕ προτίθεται να συνεργαστεί με δύο (2) στελέχη, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση δράσεων οργάνωσης, συντονισμού και επιστημονικής εποπτείας υλοποίησης του υποέργου.

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 02/05/2014 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση :

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου  Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος  όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ)

ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει και συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.

Για τυχόν διευκρινήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Κώστα Σαμουρέλη (e-mail: ksamourelis@esee.gr).

 

Αρχεία προς λήψη