Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (Έργο: “EGF/2014/013 EL/ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ”)

fokas

Διευκρίνιση σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (Έργο: “EGF/2014/013 EL/ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ”): Οι Υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο των δικαιολογητικών συμμετοχής της παρ. 5.2.1 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (Έργο: “EGF/2014/013 EL/ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ”), θα πρέπει να είναι θεωρημένες με το γνήσιο της υπογραφής. 

Η Ένωση Φορέων αποτελούμενη από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) –ως συντονιστή φορέα– το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ανταποκρινόμενη στη Β’ ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της αρχής διαχείρισης σχετικά με την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην εταιρεία Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε., στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020, υλοποιεί το Έργο «Υλοποίηση Ενεργειών που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ». Το Έργο αφορά στην ενίσχυση, κατ’ ανώτατο όριο, 1.100 ωφελούμενων ατόμων, ως εξής:

• 600 απολυμένων ατόμων της εταιρείας Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε., η οποία έχει τερματίσει τη δραστηριότητά της στη χώρα μας και
• 500 νέων (15-29 ετών) εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και Κατάρτισης (NEETs)

Η Ένωση Φορέων, έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ-2014-2020), και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006.

2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. To άρθρο 63 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/2-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 45 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014)  «Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» και καθορίζεται η Εθνική Αρχή Συντονισμού της Εφαρμογής, η Διαχειριστική Αρχή, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου του ΕΤΠ 2014-2020.

4. Τη με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020».

5. Την αίτηση με κωδικό EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς την οποία υπέβαλε η Ελλάδα για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.

6. Τη με αριθμ. C(2014) 702 final/11.11.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της αίτησης με κωδικό EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς καθώς και την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμ. 2015/43/EE της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς, από την Ελλάδα).

7. Το Έργο 2015ΣΕ03420002 της ΣΑΕ 034/2 με τίτλο: «Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – Περίπτωση ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε (EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς)».

8. Την με αρ. πρωτ.: 6.2330/5.2067/26.02.2016 (ΑΔΑ: ΩΡΒΒ46581Ω-4ΣΖ) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα την  Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης προς την Ένωση Φορέων ΕΣΕΕ – ΙΝΕ ΓΣΕΕ – ΕΕΔΕ

προβαίνει στη δημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης στο πλαίσιο  της Ενέργειας Β.1 του ως άνω έργου, με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.” ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΝΕΕΤs) ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Κάθε Πάροχος Κατάρτισης που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων και να παρέχει στους ωφελούμενους τις υπηρεσίες κατάρτισης της παρούσας Πρόσκλησης πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα http://www.fokas-egf.gr. Η Αίτηση Συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και όλα της τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της παραπάνω αίτησης, κάθε πάροχος θα πρέπει να αποστείλει στην ΕΣΕΕ τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή συγκεκριμένα δικαιολογητικά (βλ. Πρόσκληση παρακάτω).

Ο σφραγισμένος φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:

Δικαιολογητικά ΚΔΒΜ 
Πρόσκληση με Αρ. Πρωτ.: …
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Β.1 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ” ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΝΕΕΤs)
Αναθέτουσα Αρχή: 
Ένωση Φορέων ΕΣΕΕ / ΙΝΕ ΓΣΕΕ / ΕΕΔΕ
Μητροπόλεως 42, Αθήνα 10563, Γραμματεία ΚΑΕΛΕ, 3ος όροφος

Αιτήσεις συμμετοχής στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.fokas-egf.gr από τις 24 Ιουνίου 2016 έως τις 04 Ιουλίου 2016.

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά (τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο) θα πρέπει να υποβληθούν από τις 24 Ιουνίου 2016 έως τις 04 Ιουλίου 2016.

Το Μητρώο με τους εγκεκριμένους παρόχους θα αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα στις 5 Ιουλίου 2016.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους:
− κ. Κώστα Σαμουρέλη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 32 59 166 – 236, e-mail: ksamourelis@esee.gr
− κα Μαρία Περγιουδάκη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 32 59 231, e-mail: mpergioudaki@esee,.gr