Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργάτες

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την πράξη «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 296254) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» της παραπάνω πράξης, η ΕΣΕΕ προτίθεται να συνεργαστεί με Συμβούλους / Μέντορες, με σύμβαση έργου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 296254 / 06), για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θεματικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Πράσινη Επιχειρηματικότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη προς Εμπορικές Πολύ Μικρές & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

  • Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
  • Πατήστε εδώ για να δείτε Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων.
  • Πατήστε εδώ για το Υπόδειγμα Α – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Πατήστε εδώ για το Υπόδειγμα Β – Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου.
  • Πατήστε εδώ για το Υπόδειγμα Γ – Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας.

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως και την Τρίτη 11/9/2012 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ),
ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης ενδέχεται να περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.

Πληροφορίες: κ. Λ. Σπύρου (e-mail: lspyrou@esee.gr)