Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργάτες

amain900synergates

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την πράξη «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 296254) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» της παραπάνω πράξης, η ΕΣΕΕ προτίθεται να συνεργαστεί με Συμβούλους / Μέντορες, με σύμβαση έργου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 296254 / 06), για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε θεματικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Πράσινη Επιχειρηματικότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη προς Εμπορικές Πολύ Μικρές & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Οι επιτυχόντες θα ενταχθούν στο Μητρώο Συμβούλων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και ΕΚΕ της ΕΣΕΕ. Όσοι έχουν ήδη επιλεχθεί στα πλαίσια της Πράξης για τη στελέχωση του Μητρώου δεν απαιτείται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση στα πλαίσια της παρούσης.

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως και την Παρασκευή 20/6/2014 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα, 4ος  όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ)

ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.
Πληροφορίες: κ. Λ. Σπύρου (e-mail: lspyrou@esee.gr)

 

Αρχεία προς λήψη