Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωφελούμενους & επιχειρήσεις/Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων (Α’ Κύκλος) για την επιλογή ωφελουμένων

99999600600p648ednmain1458he

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ως συνδικαιούχοι, ανέλαβαν την υλοποίηση των Πράξεων “Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8Π, 3Π, 2Π”.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω Πράξεων, η ΕΣΕΕ προβαίνει στην Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων για την Πράξη «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου».

Σε συνέχεια της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων για την πράξη με τίτλο «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» σας ενημερώνουμε πως, όσοι ωφελούμενοι έχετε επιλεγεί προσωρινά θα πρέπει, προκειμένου να ενταχθείτε στο οριστικό Μητρώο ωφελουμένων, να αποστείλετε εντός 10 εργάσιμων ημερών (καταληκτική ημερομηνία αποστολής μέχρι και 14Νοεμβρίου 2016) στη διεύθυνση:

 

ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ
Πετράκη 8,
Τ.Κ. 10563, Αθήνα

Με την ένδειξη:

·         Δικαιολογητικά για την πράξη «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου»

·         Περιφέρεια Επιλογής (όπως αναγράφεται στον Πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων)

·         ΚΑΥΑΣ (όπως αναγράφεται στον Πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων)

·         Σειρά κατάταξης (όπως αναγράφεται στον Πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων)

Τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα οποία πιστοποιούν τα όσα δηλώσατε στην αίτηση σας):

  1. Την Αίτηση Συμμετοχής σας (υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης από την αρχική σελίδα του site του έργου: www.esee-emporio.gr )
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
  3. Αντίγραφο του απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου ή αντίγραφο τίτλου σπουδών Ι.Ε.Κ/Ε.Π.Α.Σ/Ε.Π.Α.Λ ή αντίγραφο πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας  ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  4. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα του 2014).
  5. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η κάρτα ανεργίας σας βρισκόταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σας έως και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (έως 31/5/2016), μαζί με τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής.
  6. Ατομικό Σχέδιο Δράσης ή Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
  7. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΣΕΕ) στην οποία δηλώνετε ότι έχετε ολοκληρώσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) πριν την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων (31/05/2016) και ότι από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων δεν έχετε συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.
  8. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΣΕΕ) στην οποία δηλώνετε ότι δεν είστε μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  9. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΣΕΕ) στην οποία δηλώνετε ότι θα συμμετάσχετε ως ωφελούμενος μόνο στην πράξη «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» που υλοποιεί η ΕΣΕΕ και σε καμία άλλη πράξη κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας.

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αριθμημένα (1-9) με βάση την προαναφερόμενη σειρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε μία δράση από τις συνολικά προκηρυσσόμενες Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας και για αυτό τους ζητείται η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση. 

Υποδείγματα των ζητούμενων Υπεύθυνων Δηλώσεων μπορείτε να βρείτε παρακάτω όπως και στο site του έργου: www.esee-emporio.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

1.      τηλεφωνικώς στο 210 32 59 170

2.      μέσω email από την επιλογή «επικοινωνία» στο site του έργου