Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργάτη

777600600p648ednmaintekmiriosi

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την Πράξη «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ». Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 296250) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο, με σύμβαση έργου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 296250/11).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, το σύνολο των ζητούμενων εγγράφων, σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα πρέπει να κατατεθεί έως και την Τετάρτη 02/07/2014 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση :

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου  Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος  όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ)
ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει και συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.

Πληροφορίες: κα Δήμητρα Γούναρη (e-mail: dgounari@esee.gr).

 

Αρχεία προς λήψη