Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργάτη (κωδ. ΟΠΣ: 296255)

1synergatis-030714

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την πράξη «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 296255) και συγχρηματοδοτείται από Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί με ένα (1) εμπειρογνώμονα / επιστήμονα, με σύμβαση έργου, στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα της διαχείρισης θεμάτων τραπεζικού δανεισμού τους (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 296255/06), που θα αναλάβει την προετοιμασία, την εκπαίδευση, το συντονισμό, την καθοδήγηση και την αξιολόγηση συμβούλων / μεντόρων οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον παραπάνω τομέα.

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως την Παρασκευή  25/07/2014 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου  Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος  όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ)
ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier.

Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει και συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.

Πληροφορίες: κα Ιωάννα Παππά (e-mail: ipappa@esee.gr).

 

Αρχεία προς λήψη