Πρόσκληση για εξωτερική αξιολόγηση των Πράξεων ΕΡΜΕΙΟΝ 2

77777600600p648ednmainexoteriki-axiologisi-ermeion

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προθεσμία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών παρατάθηκε μέχρι την Τρίτη 12 Μαΐου και ώρα 14:00.

Οι υπόλοιποι όροι της διαδικασίας υποβολής προσφορών παραμένουν όπως έχουν οριστεί στην παρακάτω ανακοίνωση, καθώς και στη σχετική Πρόσκληση που ακολουθεί.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας υλοποιεί τις Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, απαιτείται η εξωτερική αξιολόγησή τους, την οποία θα αναλάβει Ανάδοχος που θα προκύψει από διαδικασία απευθείας ανάθεσης. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A. 23%).

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας), στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42, 105 63, Αθήνα, στο Τμήμα Γραμματείας, στον 4ο όροφο, μέχρι την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 και ώρα 12:00.

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Ε.Σ.Ε.Ε., Μητροπόλεως 42, Αθήνα 105 63.

 

Αρχεία προς λήψη