Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων (Ν.4412/2016): «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του Λιανικού Εμπορίου»

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων (Ν.4412/2016) για την ανάθεση του υποέργου 1 της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ: 5154997

5

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)
 2. Διεύθυνση: Μητροπόλεως 42
 3. Τηλέφωνο: 210-3259170   Φαξ: 210-3259169
 4. Τίτλος: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης»
 5. Υπηρεσίες:
 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (6 ατομικές συνεδρίες) – (CPV): 79414000-9 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού)
 • Θεωρητική κατάρτιση 180 ωρών και πρακτική άσκηση 320 ωρών σε 3.700 ωφελούμενους – (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης)
 • Πιστοποίηση σε 3.700 ωφελούμενους – CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης)
 • Καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των 3.700 ωφελουμένων.
 • Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.

Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 3.700 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες του λιανικού εμπορίου με στόχο την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους, καθώς και η καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών.

 • Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
 • Συνολικός προϋπολογισμός:

7.866.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

0,00 € Φ.Π.Α. (24%)

7.866.200,00 € συνολικός προϋπολογισμός

8.    Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για δέκα (10) Μήνες από την υπογραφή της.

 • Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 157.324,00 €.
 • Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωδ. ΣΑ Ε3341. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2022ΣΕ33410005). Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργο 1 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5154997, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με Αρ. πρωτ. 2.751/11-04-2022 της Γενικής Γραμματέως Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από  εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ).
 • Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Μητροπόλεως 42 και στο τηλέφωνο 210-3259170 e-mail: gpax@esee.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.esee.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr )
 • Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 06.07.2022 και ώρα 14:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 11.08.2022 και ώρα 23:59:59 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Πέμπτη 18.08.2022 και ώρα 14:00. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 • Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 • Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 • Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 • Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 06/07/2022

Αρχεία προς λήψη