Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) συμμετέχει στην υλοποίηση των Πράξεων «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων (Α.Π.7 – Α.Π.8)», οι οποίες είναι ενταγμένες (κωδικοί ΟΠΣ: 445730 και 445731 αντίστοιχα) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, η ΕΣΕΕ υλοποιεί το υποέργο 6 με τίτλο «Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΣΕΕ», το οποίο αφορά σε Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) που θα υλοποιήσει η ΕΣΕΕ και απευθύνονται σε αυτοαπασχολούμενους, επιχειρηματίες/εμπόρους και υποψήφιους εμπόρους/επιχειρηματίες. Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν αξιοποιώντας της αρχές του μεικτού συστήματος μάθησης (blended learning).

Πρόκειται για εξειδικευμένα προγράμματα αναβάθμισης γνώσεων, ικανοτήτων  και δεξιοτήτων με διττό στόχο:

α) Συστηματική παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε κρίσιμα θέματα που άπτονται εργασιακού, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

β) Ανάπτυξη θεμελιωδών οριζόντιων τεχνικών-επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων – «δεξιότητες σταδιοδρομίας»– και εκπαίδευση εργαζομένων του για την ενδυνάμωση της προσαρμοστικότητάς τους στο σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο διακρατικό εργασιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 6 «Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΣΕΕ» των παραπάνω πράξεων, η ΕΣΕΕ θα υλοποιήσει:

 •  35 Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) στις Περιφέρειες του Άξ. Προτεραιότητας 7.
 •  27 Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) στις Περιφέρειες του Άξ. Προτεραιότητας 8.

Τα προγράμματα αυτά θα επιλεγούν από τις ακόλουθες ενδεικτικές θεματικές ενότητες οι οποίες δύνανται να τροποποιηθούν (ή ακόμα και να προστεθούν νέες θεματικές ενότητες), ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος αλλά και άλλων εξελίξεων και αναγκών.

 •  Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
 •  Θέματα Οικονομικού και Επιχειρησιακού Γραμματισμού
 •  Μεταγνωστικές ικανότητες
 •  Στοιχεία Σύγχρονης Εργατικής Νομοθεσίας & Εργασιακές Σχέσεις στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον
 •  Πρακτικές & Τεχνικές Διαπραγματεύσεων εργαζομένων και εργοδοτών στο υπο εξέλιξη εργασιακό περιβάλλον και η έννοια της Διαβούλευσης
 •  Κοινωνική οικονομία και καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας
 •  Εργασιακό περιβάλλον και συλλογικές διαπραγματεύσεις στο νέο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο
 •  Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης
 •  Θέματα οικονομίας και εργασιακός βίος
 •  Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση
 •  Ξενόγλωσση επιχειρηματική Ορολογία
 •  Τεχνικές παρέμβασης στην λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης
 •  Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 •  Διοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες

Μεθοδολογία υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης 

Κάθε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ)  θα έχει διάρκεια 70 ώρες, οι οποίες θα χωρίζονται σε 35 ώρες δια ζώσης και 35 ώρες εξ’ αποστάσεως με τη μέθοδο του e-learning. Σε κάθε πρόγραμμα αναμένεται να συμμετάσχουν 20 άτομα και συνεπώς ο αριθμός των ωφελούμενων αναμένεται να ανέλθει σε 700 άτομα.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν από επιμορφωτές με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα, γνώση του αντικειμένου της εκάστοτε θεματικής ενότητας και αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Για την επιλογή των επιμορφωτών θα συγκροτηθεί Μητρώο Επιμορφωτών σε συνέχεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΣΕΕ (www.esee.gr -> ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ -> Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση -> Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος). Στην Πρόσκληση θα αναγράφονται τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα των επιμορφωτών με πιθανή εξειδίκευση ανά Θεματική Ενότητα και θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων.

Οι επιμορφούμενοι θα επιλεγούν μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΣΕΕ (www.esee.gr -> ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ -> Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση -> Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος).

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης ανά τμήμα θα εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον τμημάτων.600600p678ednmainfoto