Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να διαβάσετε διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα υποψηφίων.


Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την υλοποίηση του υποέργου 1: «Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 (κωδ. ΟΠΣ: 296257) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σύντομη Περιγραφή του Έργου: Το έργο αφορά την προβολή του έργου της Ε.Σ.Ε.Ε. και των δράσεών της στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Η δράση θα περιλαμβάνει ένα συνολικό σχέδιο προβολής, το οποίο θα καταρτιστεί βάσει μελετημένης στρατηγικής επικοινωνίας και μπορεί να καταλήγει σε δράσεις επικοινωνίας οι οποίες ενδεικτικά μπορεί να είναι: στοχευμένη υλοποίηση εκδηλώσεων, έντυπο υλικό προβολής, καταχωρήσεις στον Τύπο, εκπομπή μηνυμάτων στα ΜΜΕ, οργανωμένη παρουσία στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου του παρόντος Διαγωνισμού ανέρχεται σε 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (406.504,07 ευρώ πλέον ΦΠΑ). Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Διάρκεια έργου: Το έργο του αναδόχου έχει διάρκεια από την υπογραφής της σύμβασης μέχρι και τις 31/12/2013.

Οι προσφορές όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα, Τμήμα Γραμματείας, 4ος όροφος), μέχρι τη Δευτέρα 13/02/2012 και ώρα Ελλάδος 14:00, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος Β της διακήρυξης. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 13/02/2012, ώρα 14:00, στα γραφεία της Ε.Σ.Ε.Ε. (Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα).

Περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16 /12 / 2011.

Πληροφορίες παρέχονται εγγράφως από την κα. Δήμητρα Γούναρη, (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3259198, – φαξ 210-3259229.- e-mail: dgounari@esee.gr).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Αριθ. Πρωτ.: Φ4 32/ 11.01.2012

Θέμα: Ενημέρωση υποψήφιων στο πλαίσιο διενέργειας ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού (Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1822 / 09.12.2011) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Προβολή του έργου και των δράσεων της Ε.Σ.Ε.Ε» (ΥΕ 1).

Αξιότιμοι κύριοι/ες,
στο πλαίσιο διενέργειας του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού (Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1822 / 09.12.2011) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Προβολή του έργου και των δράσεων της Ε.Σ.Ε.Ε» (ΥΕ 1), το οποίο αποτελεί υπο-έργο της πράξης «Προβολή του έργου και των δράσεων της Ε.Σ.Ε.Ε» που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 (κωδ. ΟΠΣ: 296257) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης σας ενημερώνουμε για ορισμένες διευκρινήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της διακήρυξης:

1. Πίνακας Περιεχομένων:Για τον ενημερωμένο Πίνακα Περιεχομένων πατήστε εδώ.

2. Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς: Στο Μέρος Β, Κεφάλαιο ΙΙΙ, άρθρο 2, παράγραφος 2.4, ο συντελεστής Bj υπολογίζεται ως εξής:
Bj = [(Bj1 x 0,1) + ([(Bj2 x 0,15)],
όπως εξάλλου προκύπτει και από τον πίνακα των Κριτηρίων Αξιολόγησης του άρθρου 2.3, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Μέρος Β.

3. Παράρτημα ΙΙ – Πίνακας Δικαιολογητικών Συμμετοχής:Στον Πίνακα Δικαιολογητικών του Παραρτήματος ΙΙ και πιο συγκεκριμένα το δικαιολογητικό με Α/Α 9, διορθώνεται ως εξής:

«Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει συνολικόκύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο του 200% του συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του υπό ανάθεση έργου. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 200% του συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του έργου (*)»

όπως εξάλλου αναφέρεται επακριβώς και στο σώμα της διακήρυξης, Μέρος Β, Κεφάλαιο Ι, άρθρο 1, παράγραφος 1.3, υποπαράγραφος 1.3.3.1 με τίτλο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΣΕΕ
Βασίλης Κορκίδης

Πατήστε εδώ για να δείτε την περίληψη της σχετικής διακήρυξης.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής διακήρυξης.

Πατήστε στους τίτλους γα δείτε τα αρχεία που είναι απαραίτητα σε επεξεργάσιμη μορφή.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Πληροφορίες: κα Δήμητρα Γούναρη, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3259198, φαξ 210-3259229. e-mail: dgounari@esee.gr.