Προβολή του έργου και των δράσεων της Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296257

Η Πράξη «Προβολή του έργου και των δράσεων της Ε.Σ.Ε.Ε.» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296257) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Πράξη αφορά στην προβολή του έργου της Ε.Σ.Ε.Ε. και των δράσεών της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Η δράση θα περιλαμβάνει ένα συνολικό σχέδιο προβολής, το οποίο θα καταλήγει σε στοχευμένη υλοποίηση εκδηλώσεων, έντυπου υλικού προβολής, καταχωρίσεων και εκπομπής μηνυμάτων. Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθεί ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Ε.Ε. Δεδομένου ότι η Ε.Σ.Ε.Ε. εκπροσωπεί το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων, εκτιμάται ότι από την ενίσχυση των υπηρεσιών της και την προβολή του υφιστάμενου έργου και των δράσεων της, θα ωφεληθεί το σύνολο του εμπορίου.