ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές

600600p678ednmainfoto

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), υλοποιεί το Υποέργο 6 «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΣΕΕ», στο πλαίσιο των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7 & 8», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδ. ΟΠΣ: 445730 και 445731 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω Πράξεων, η ΕΣΕΕ πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται, κατά κύριο λόγο, σε αυτοαπασχολούμενους, επιχειρηματίες/εμπόρους και υποψήφιους εμπόρους/επιχειρηματίες. Η διάρκειά τους είναι 70 ώρες, από τις οποίες οι 35 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 35 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e – learning).

Δείτε παρακάτω (πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) τις θεματικές που θα υλοποιηθούν.

Για την υλοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ΕΣΕΕ προσκαλεί εκπαιδευτές ενηλίκων να υποβάλουν αιτήσεις για την ένταξή τους στο Μητρώο εκπαιδευτών της ΕΣΕΕ για τις Πράξεις «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7 & 8».

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο είναι ανοιχτή μέχρι και την 30-06-2015, ημερομηνία λήξης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μέσω ταχυδρομείου (εναλλακτικά με courier) ή ιδιοχείρως στην έδρα της ΕΣΕΕ (γραφείο HELPDESK προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ», Μητροπόλεως 42, 3ος όροφος, TΚ 10563, Αθήνα), σε σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη: Αίτηση για ένταξη στο Μητρώο εκπαιδευτών των Πράξεων:

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ –  Α.Π. 7 & Α.Π. 8» (η Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο εκπαιδευτών διατίθεται παρακάτω).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα στελέχη του γραφείου Help Desk «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»:

  •  κα Μαρία Κουφιώτη, 210 32 59 237
  •  κ. Κωνσταντίνο Σαμουρέλη, 210 32 59 236

Αρχεία προς λήψη