Νέο νομικό πλαίσιο για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις

2178867

Προς
Ομοσπονδίες- μέλη ΕΣΕΕ
Εμπορικούς Συλλόγους
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Νέο νομικό πλαίσιο για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Mε την παρούσα, σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. 45/2017 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με την οποία επιχειρείται μία προσέγγιση στο νέο νομικό πλαίσιο περί των ενδιάμεσων εκπτώσεων, που συμπίπτει ερμηνευτικά με τις θέσεις της ΕΣΕΕ.

Συγκεκριμένα, μετά τις τροποποιήσεις του νόμου 4446/2016, η παρ. 1 του άρθρου 15 ν. 4177/2013 λαμβάνει το εξής περιεχόμενο:

«1. Ως τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι , κατά την διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, ορίζονται οι εξής: ………………………………………….

β) ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι:

βα) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και

ββ) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη των εμπορικών συλλόγων και των επαγγελματικών οργανώσεων της Περιφερειακής Ενότητας και δημοσιεύεται έως την 1η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της εφαρμογής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο οριζόμενες εκπτωτικές περίοδοι διαρκούν συνολικά τριάντα (30) ημέρες ετησίως και περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο Κυριακές. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις πωλήσεις αυτοκινήτων».

Ανάλογα τροποποιείται και το εδάφιο α΄ της παρ. 1, άρθρου 16 ν. 4177/2013, η οποία ορίζει τις περίφημες 8 Κυριακές κατ’ έτος, που παραμένουν ανοικτά όλα τα καταστήματα.  Σε αυτές τις Κυριακές περιλαμβάνονται πλέον και:

«Δύο Κυριακές κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη σύμφωνα με την περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος. Στις περιφερειακές ενότητες στις οποίες η ως άνω απόφαση δεν έχει εκδοθεί, επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Μαΐου και την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή».

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν τόσο από το κείμενο του νόμου όσο και από την συνημμένη στην παρούσα εγκύκλιο σε ότι αφορά τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους και τις εντός αυτών Κυριακές, είναι τα εξής:

  1. Ο Αντιπεριφερειάρχης, αφού συμβουλευτεί τους Εμπορικούς Συλλόγους, έχει ελευθερία να ορίσει όσες ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους επιθυμεί, φτάνει αυτές να συμπίπτουν με 30 ημέρες συνολικά. Άρα μπορεί να ορίσει 2 δεκαπενθήμερα ή 3 δεκαήμερα ή 10 τριήμερα κλπ.
  2. Ο νόμος αναφέρει ότι μέσα σε αυτές τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο Κυριακές. Ωστόσο, εντός των 8 Κυριακών ετησίως, που παραμένουν ανοικτά όλα τα καταστήματα, προβλέπονται μόνο δύο για τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους.  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν ο Αντιπεριφερειάρχης πχ. ορίσει 4 Κυριακές εντός των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, τότε τις δύο εξ’ αυτών θα ανοίγουν όλα τα καταστήματα και τις υπόλοιπες δύο θα ανοίγουν μόνο τα μικρά καταστήματα, κατά το πρότυπο των ήδη υφιστάμενων τοπικών αποφάσεων των Αντιπεριφερειαρχών για τις Κυριακές.  Ως γενική αρχή, οι 8 γνωστές σε όλους μας Κυριακές δεν πρόκειται να αυξηθούν μέσω των αποφάσεων των Αντιπεριφερειαρχών.
  3. Εάν ο Αντιπεριφερειάρχης δεν εκδώσει απόφαση, τότε στον νομό του οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι καθορίζονται από τον νόμο: Το πρώτο 15νθήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Αντίστοιχα, οι 2 Κυριακές που θα ανοίξουν όλα τα καταστήματα θα είναι οι πρώτες εντός των ως άνω 15νθημέρων.

Ο νόμος 4446/2016, που επέφερε τις ως άνω τροποποιήσεις στις ενδιάμεσες εκπτώσεις, δημοσιεύτηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2016 και η προθεσμία για να ληφθεί η απόφαση των Αντιπεριφερειαρχών για καθορισμό ενδιάμεσων εκπτώσεων με τοπικά χαρακτηριστικά είναι 3μηνη.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι Αντιπεριφερειάρχες πρέπει να αποφασίσουν μέχρι 22 Μαρτίου 2017.

Για το λόγο αυτό, οι Εμπορικοί Σύλλογοι πρέπει να βιαστούν και μάλιστα, προτρέπονται να επιδιώξουν σύντομα οι ίδιοι από τους Αντιπεριφερειάρχες που άρχουν του νομού τους, να ξεκινήσουν οι σχετικές διαβουλεύσεις.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας

Βασίλης Κορκίδης                                                     Γιώργος Καρανίκας