Νέα αρχή στον Κοινωνικό Διάλογο – Δήλωση της Προεδρίας της Επιτροπής και των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων

esee-news25072016

Η προώθηση του διαλόγου ανάμεσα στην εργοδοσία και τους εργαζομένους αναγνωρίζεται στα άρθρα 154 και 155 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ).

Η ΕΕ αναγνωρίζει και προωθεί τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των εθνικών συστημάτων και διευκολύνοντας τον μεταξύ τους διάλογο , σεβόμενη την αυτονομία τους.

Η Επιτροπή εγκαινίασε σε Διάσκεψη Κορυφής, την 5 Μαρτίου 2015  την Πρωτοβουλία με τίτλο «ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ». Εκεί αποφασίστηκε ότι η Πρωτοβουλία πρέπει να στοχεύει σε μια πιο  ουσιαστική συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων κατά τα Ευρωπαϊκά Εξάμηνα ( Οικονομικές Εκθέσεις), με μεγαλύτερη έμφαση στη διαμόρφωση των δυνατοτήτων των εθνικών κοινωνικών εταίρων και σε σαφέστερη σχέση των αποφάσεων των κοινωνικών εταίρων με το νομοθετικό σχεδιασμό.

Είναι θεμελιώδης ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την Απασχόληση και την Κοινωνική Πολιτική και για τούτο οι υπογράφοντες τη Δήλωση καλωσορίζουν την ενδυνάμωση του Διαλόγου μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων.

Με τη Δήλωση αυτή τα Μέρη συμφωνούν:

Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι:

 • θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής  για τα Κοινωνικά Θέματα και στον Διάλογο για την Μακροοικονομία.
 • θα εφαρμόσουν τις Δράσεις που συμφωνήθηκαν ήδη με το Πρόγραμμα Δράσης 2015-2017, βελτιώνοντας τις δυνατότητες και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων. Σε αυτή την απόφαση περιλαμβάνεται και η λήψη των κατάλληλων υποστηρικτικών μέτρων από τα Μέλη τους , όπως αποφασίστηκε στο πλαίσιο λειτουργίας της προσφάτως θεσμοθετημένης υποεπιτροπής  Κοινωνικού Διαλόγου, η οποία έχει εντολή να παρακολουθεί τις εξελίξεις και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών εργαλείων διαλόγου.
 • θα σχεδιάσουν να εφαρμόσουν ένα κοινό Πρόγραμμα το 2016-2018 που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: i. την προετοιμασία αναλυτικής αναφοράς με στόχο την ενδυνάμωση της χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ESF) από τους Κοινωνικούς Εταίρους σε εθνικό επίπεδο. ii. τη διοργάνωση σεμιναρίων.
 • θα συνεχίσουν τον συντονισμό μεταξύ των Οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο , και μεταξύ των κλαδικών οργανώσεων. θα ενημερώνουν την Επιτροπή και το Συμβούλιο, για τις Συμφωνίες – Πλαίσιο που ήδη υπάρχουν και έχουν ζητήσει να εφαρμόζονται βάσει Απόφασης του Συμβουλίου.

Οι Ομοσπονδίες και οι κλαδικές οργανώσεις

 • Θα συνεχίσουν να συμμετέχουν με τα μέλη τους στον κοινωνικό διάλογο, από κοινού ή και αυτόνομα με σκοπό την εφαρμογή των Συμφωνιών βάσει του αρ.155 .2 της ΣΛΕΕ. Η υποστήριξη στην εφαρμογή των Συμφωνιών μπορεί να λάβει πολλές μορφές, μεταξύ άλλων, με την  ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων ενώσεων των Κρατών μελών , αλλά και μεταξύ των ενώσεων σε εθνικό επίπεδο.
 • Θα συνεχίσουν τις προσπάθειες εκτίμησης των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του κοινωνικού διαλόγου , βελτιώνοντας την ήδη υπάρχουσα συνεργασία με τη λήψη νέων μέτρων δράσης για την καλύτερη αντιπροσώπευση εργοδοτικών σωματείων και εργαζομένων, ή και την ένταξη νέων μελών –ομοσπονδιών ή και κλαδικών ενώσεων .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 • Πέραν της διασφάλισης της συμμετοχής των Ενώσεων και ομοσπονδιών στον κοινωνικό διάλογο, βάσει των άρθρων 154 και 155 της ΣΛΕΕ, θα φροντίσει να εντάξει στον Διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα θέματα που έχουν ενδιαφέρον για την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση.
 • Θα μπορεί να παράσχει κατόπιν αιτήματος, τεχνική και νομική βοήθεια στις ομοσπονδίες και τις ενώσεις, κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, και θα εξετάσει εάν η χρήση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Διάρθρωσης και Συνοχής, κ κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ( ESF),  καθώς  και άλλων  σχετικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών κοινωνικών εταίρων.

Η Προεδρία του  Συμβουλίου της ΕΕ επαναλαμβάνει ότι τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα « Μια νέα Αρχή για έναν ισχυρό Κοινωνικό διάλογο» που υιοθετήθηκαν την 16.6.2016, καλούν τα Κράτη Μέλη:

 • Να συνεργαστούν στενά με τους κοινωνικούς εταίρους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών , σύμφωνα και με τις εθνικές πρακτικές,
 • Να υποστηρίξουν τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο. Οι Κυβερνήσεις των Κρατών μελών να συνεργαστούν στενά με τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο διαπραγματεύσεων ,και Κοινωνικού Διαλόγου, συμφωνώντας επί της αρχής για τη θέσπιση κανόνων στον Διάλογο αυτόν και με σεβασμό στον ρόλο της κάθε πλευράς, και της αυτονομίας της.
 • Να προωθήσουν τις δυνατότητες των κοινωνικών εταίρων με την προσφορά σε αυτούς τεχνικής και νομικής βοήθειας.
 • Να καθιερώσουν τη συνεργασία με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, σεβόμενοι τις εθνικές πρακτικές, συμπεριλαμβάνοντας τα ευρωπαϊκά εξάμηνα (Οικονομικές Εκθέσεις), ώστε να εφαρμόζουν με επιτυχία τις Ειδικές Εθνικές Συστάσεις.
 • Με πλήρη Σεβασμό στην αυτονομία των κοινωνικών εταίρων , και κατόπιν αιτήματος αυτών, να παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές, μεταξύ άλλων τεχνική και νομική βοήθεια , που κρίνεται σχετική , για την εκτίμηση των συνεπειών  στα κράτη μέλη των συμφωνιών οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο διαπραγμάτευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η ανωτέρω κοινή Δήλωση έχει ενδιαφέρον για την χώρα μας, στα εξής σημεία:

 1.  Αναδεικνύεται ο θεσμικός ρόλος των εθνικών συλλογικών οργάνων των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία νομοθέτησης σε θέματα Απασχόλησης κ κοινωνικής Συνοχής βάσει της ΣΛΕΕ και εκφράζεται η δέσμευση να επεκταθεί ο ρόλος τους και σε θέματα με ευρύτερο οικονομικό ενδιαφέρον.
 2.  Τονίζεται για άλλη μια φορά ως αναγκαία νόμιμη προϋπόθεση για τη νομοθέτηση σε θέματα εργασιακά και κοινωνικής συνοχής, και εν γένει μέτρων οικονομικού περιεχομένου η προηγούμενη διαβούλευση της κυβέρνησης με τις Ομοσπονδίες  , τα Σωματεία, τα Επιμελητήρια και εν γένει τους Κοινωνικούς Εταίρους. Επιδιώκεται δε η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και στην εκτίμηση των περιοδικών εκθέσεων προόδου για την Οικονομική Κατάσταση του κάθε Κράτους μέλους.
 3.  Προβλέπεται η παροχή βοήθειας , τεχνικής και νομικής από την κυβέρνηση προς τους κοινωνικούς εταίρους στο στάδιο διαπραγματεύσεων.
 4.  Διασφαλίζεται ο ρόλος των κάθε είδους Ενώσεων, Επιμελητηρίων κλπ , ως θεσμικών οργάνων και διευκρινίζεται η ανάγκη συνεργασία της κυβέρνησης με τις κλαδικές ενώσεις στο στάδιο των διαπραγματεύσεων ενόψει λήψης νομοθετικών  μέτρων.
 5.  Εξετάζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης υποστηρικτικών δράσεων στο έργο των κοινωνικών εταίρων, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, με τη λήψη σχετικής απόφασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο , που θα κληθούν τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν.   Παράδειγμα η χρηματοδότηση σεμιναρίων, διαλέξεων , και παρόμοιων δράσεων καθώς και η συνδρομή  τεχνικής και νομικής βοήθειας.