Μητρώο Εκπαιδευτών Πράξης “Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη οριζόντιων & κοινωνικών δεξιοτήτων”

Η Πράξη «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης  από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων- Άξονας Προτεραιότητας 7 & 8» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικοί ΟΠΣ: 445730 & 445731) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός της Πράξης είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης για αυτοαπασχολούμενους, επιχειρηματίες/εμπόρους και υποψήφιους εμπόρους/επιχειρηματίες.

Στο πλαίσιο της Πράξης, η ΕΣΕΕ έχει καταρτίσει Μητρώο Εκπαιδευτών, οι οποίοι παρέχουν εκπαιδευτικό έργο για τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης. Το Μητρώο εκπαιδευτών της Πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης  από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων –  Άξονας Προτεραιότητας 7 & 8» παραμένει ανοικτό μέχρι και την 30/6/2015, ημερομηνία λήξης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η εισαγωγή στο μητρώο εκπαιδευτών δεν σημαίνει και την αυτόματη απασχόληση σε κάποιο από τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, καθώς η τελική επιλογή των εκπαιδευτών πραγματοποιείται από ειδική επιτροπή αξιολόγησης με βάση τα υλοποιούμενα προγράμματα, τα προσόντα και την εμπειρία, αλλά και την εντοπιότητα του εκάστοτε εκπαιδευτή. Η διαδικασία αξιολόγησης περιγράφεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές.

 

Αρχεία προς λήψη