Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΡΜΕΙΟΝ 2

Young speaker at a meeting

Η Πράξη «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός της Πράξης είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης για τους εμπόρους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους στις εμπορικές επιχειρήσεις, τους υποψήφιους επιχειρηματίες, καθώς και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο για το εμπόριο, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα της εργασίας τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη, καταρχήν, των επιχειρήσεών τους, και, κατ’ επέκταση, του εμπορικού τομέα και της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο της Πράξης αυτής, η ΕΣΕΕ έχει καταρτίσει Μητρώο εκπαιδευτών οι οποίοι παρέχουν εκπαιδευτικό έργο για τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης. Το Μητρώο εκπαιδευτών του ΕΡΜΕΙΟΝ 2 εμπλουτίζεται σε κάθε φάση υλοποίησης Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Η εισαγωγή στο μητρώο εκπαιδευτών δεν σημαίνει και την αυτόματη απασχόληση σε κάποιο από τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, καθώς η τελική επιλογή των εκπαιδευτών πραγματοποιείται από ειδική επιτροπή αξιολόγησης με βάση τα υλοποιούμενα προγράμματα, τα προσόντα και την εμπειρία, αλλά και την εντοπιότητα του εκάστοτε εκπαιδευτή. Η διαδικασία αξιολόγησης περιγράφεται στην εκάστοτε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές.

 

Αρχεία προς λήψη

Μητρώο εκπαιδευτών του ΕΡΜΕΙΟΝ 2