Η ΕΣΕΕ ενημερώνει για το «Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο για τις ΜμΕ της UEAPME» που παρουσιάζει οικονομική σταθερότητα με τον Δείκτη Κλίματος ΜμΕ στα επίπεδα του 81,7%

evrovarometromme

Στις Βρυξέλλες, στις 11 Οκτωβρίου 2018, μία εβδομάδα πριν από την Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας, η UEAPME παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο για τις ΜμΕ. Οι ΜμΕ έχουν σημειώσει οριακές βελτιώσεις στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε σχέση με το τελευταίο εξάμηνο, επιβεβαιώνοντας την οικονομική σταθερότητα σε υψηλά επίπεδα. Ο Δείκτης Κλίματος ΜμΕ, ο οποίος αποτελείται από τα μερίδια των ευρωπαϊκών βιοτεχνιών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δηλώνουν σταθερές και θετικές επιχειρηματικές καταστάσεις και προσδοκίες, αυξήθηκε στις 81,7 ποσοστιαίες μονάδες, το υψηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε από το 2007. Ωστόσο, η αβεβαιότητα σχετικά με το Brexit εξακολουθεί να επηρεάζει τόσο τις χώρες με στενούς οικονομικούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και τις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Επιπλέον, η οικονομική και πολιτική αστάθεια στην Ιταλία και στην Ισπανία έχει υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των ΜμΕ. Σε γενικές γραμμές, η εσωτερική ζήτηση είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ευρωστίας: οι βιομηχανίες που λειτουργούν στην εγχώρια αγορά αποδίδουν καλύτερα από εκείνες που βασίζονται σε διασυνοριακές δραστηριότητες.

Το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο της UEAPME για τις ΜμΕ καταδεικνύει την οικονομική σταθερότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 όσον αφορά διάφορες πτυχές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ΜμΕ, όπως ο κύκλος εργασιών, οι τιμές και οι παραγγελίες. Αν και η Γενική Κατάσταση των ΜμΕ έχει χειροτερεύσει, οι ΜμΕ έχουν αποδώσει καλύτερα από το αναμενόμενο. Ωστόσο, η αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με το Brexit φαίνεται να συνεχίζει να διαταράσσει τις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους οι ΜμΕ παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα, η UEAPME ανέφερε τις θετικές επιδράσεις της μείωσης του ποσοστού ανεργίας στην Ευρωζώνη, των αυξανόμενων μισθών και του σταθερού ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ. Αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων καταναλωτών και, ως εκ τούτου, στηρίζουν την εσωτερική ζήτηση που βασίζονται οι περισσότερες ΜμΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις στην έρευνα, οι ουδέτερες απαντήσεις αυξήθηκαν ενώ οι θετικές και οι αρνητικές μειώθηκαν. Αυτά τα στοιχεία δεν αποτελούν ένδειξη οικονομικής ύφεσης, αλλά επιβεβαιώνουν ότι οι ΜμΕ έχουν σταθεροποιήσει σε υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στο επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Όσον αφορά στους λόγους για τους οποίους οι προσδοκίες μειώνονται, αυτοί σχετίζονται με τις ελλείψεις δεξιοτήτων που εμποδίζουν τις ΜμΕ να εκπληρώσουν την αυξανόμενη ζήτηση, τις πολιτικές εντάσεις σε ορισμένα κράτη μέλη και τις διεθνείς συγκρούσεις που δημιουργούν περιορισμούς στο παγκόσμιο εμπόριο. Όσον αφορά στα αποτελέσματα, είναι αξιοσημείωτο το πώς οι οικονομικές προοπτικές των ΜμΕ έχουν ανακάμψει μετά από ακριβώς δέκα χρόνια οικονομικών διακυμάνσεων: τέλος, οι απαντήσεις μοιάζουν με τα επίπεδα πριν από την κρίση.

Τέλος, η UEAPME ζήτησε σαφείς λύσεις για τις ΜμΕ, σχετικά με το Brexit αλλά και να ενθαρρυνθεί η απασχόληση μέσω μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, ώστε να στηριχθεί η τρέχουσα οικονομική ανάπτυξη των ΜμΕ. Επίσης, ζήτησε περισσότερες επενδύσεις στην κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων προκειμένου οι ΜμΕ να εξασφαλίσουν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για την ικανοποίηση παραγγελιών.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και Αντιπρόεδρος της UEAPME Β. Κορκίδης δήλωσε σχετικά:

«…Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί κίνδυνοι, η έλλειψη δεξιοτήτων στην απασχόληση, το Brexit, οι διεθνείς εμπορικές συγκρούσεις και οι πολιτικές εντάσεις, μειώνουν τις μελλοντικές προσδοκίες των μικρομεσαίων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, παρά την θετική γενική εικόνα στο σύνολο της ΕΕ. Οι Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να υπολείπονται πολύ του μέσου δείκτη του ευρωβαρομέτρου συγκριτικά με τις περισσότερες ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις…»