ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)».

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, η ΕΣΕΕ προσκαλεί τους εκπαιδευτές ενηλίκων που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο εκπαιδευτών του ΕΡΜΕΙΟΝ 2, να υποβάλουν Προτάσεις προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου. Τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης που θα υλοποιηθούν (Δ’ Φάση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, περίοδος υλοποίησης Απρίλιος – Ιούνιος 2013), έχουν διάρκεια 100 ώρες, από τις οποίες οι 40 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 60 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e – learning).

Υποβολή Προτάσεων και σχετικών δικαιολογητικών έως και τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση :

  • Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα, 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ)
  • ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier.

Φάκελοι μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτοί. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής του Φακέλου.

Πληροφορίες: γραφείο Help Desk Προγράμματος ΕΡΜΕΙΟΝ 2 (τηλ.: 210 3259236-7, e-mail: ermeion2@esee.gr).

Αρχεία προς λήψη