ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων

Οι Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)» έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης για τους εμπόρους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους στις εμπορικές επιχειρήσεις, τους υποψήφιους επιχειρηματίες, καθώς και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο για το εμπόριο, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα της εργασίας τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, στην ανάπτυξη του τομέα και της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας.

Τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης θα υλοποιηθούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και θα έχουν διάρκεια 100 ώρες, από τις οποίες οι 40 ώρες θα καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 60 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e – learning).

Στους στόχους του έργου περιλαμβάνονται:

  • Η ανάπτυξη και υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης που εναρμονίζονται με τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των νέων τεχνολογιών.
  • Η κάλυψη της ανάγκης του «ψηφιακού αναλφαβητισμού» με τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας του ανθρώπινου δυναμικού των εμπορικών επιχειρήσεων.
  • Η υποστήριξη των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, (σύστημα “blended learning” που περιλαμβάνει εκπαίδευση στην αίθουσα και εκπαίδευση από απόσταση).
  • Η βελτίωση της κινητικότητας στον εργασιακό χώρο του εμπορίου.
  • Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες των εμπορικών επιχειρήσεων.
  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εμπορικών επιχειρήσεων.