ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)», οι οποίες είναι ενταγμένες (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης και υποστηρικτικές δράσεις» των παραπάνω πράξεων, η ΕΣΕΕ προτίθεται να συνεργαστεί με έξι (6) στελέχη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων.•Πατήστε εδώ (.pdf) για να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .
•Πατήστε εδώ (.pdf) για να δείτε Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων.
•Πατήστε εδώ (.doc) για το Υπόδειγμα Α – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
•Πατήστε εδώ (.doc) για το Υπόδειγμα Β – Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου.

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως την Τετάρτη 10/08/2011 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση :
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ)
ή ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση.

Πληροφορίες: κα Δήμητρα Γούναρη,(e-mail: dgounari@esee.gr).

 

Αρχεία προς λήψη