Επιστολή ΕΣΕΕ προς ΥΠ.ΟΙΚ. για τις προωθούμενες στην Ε.Ε. νέες φορολογικές μεταρρυθμίσεις στήριξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διαδικτυακών επιχειρήσεων

World Wide Shopping

Στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες διαδοχικές συνεδριάσεις των Συμβουλίων της EuroCommerce και της UEAPME, στις οποίες θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης ως μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων τους. Ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης θα αποτελέσουν και οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, για τις οποίες η ΕΣΕΕ έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή προς το ΥΠ.ΟΙΚ. Πιο αναλυτικά:

Η ΕΣΕΕ αναλογιζόμενη τα επαχθή φορολογικά βάρη που έχουν επωμιστεί στη διάρκεια των τελευταίων ετών χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις, απέστειλε επιστολή ενημερωτικού χαρακτήρα προς το Υπουργείο Οικονομικών, αναφορικά με τις προωθούμενες από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπής φορολογικές μεταρρυθμίσεις στήριξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διαδικτυακών επιχειρήσεων. Οι περιγραφόμενες προτάσεις θα καταστήσουν ευκολότερες τις αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, για καταναλωτές και επιχειρήσεις (κυρίως ΜμΕ & νεοφυείς), αίροντας πληθώρα περιοριστικών φραγμών. Η ενσωμάτωση στην εθνική Νομοθεσία των επικείμενων μεταρρυθμίσεων θα βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον, καθιστώντας το περισσότερο ελκυστικό και φιλικό. Μάλιστα, η ταυτόχρονη θεσμοθέτηση πάγιων αιτημάτων του εμπορικού κόσμου, θα συντελέσει στην ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου που δύναται να διαδραματίσει το εγχώριο επιχειρείν στην προσπάθεια ανάταξης της οικονομίας και αποκατάστασης των όρων υγιούς ανταγωνισμού. Τα βασικότερα σημεία των σχεδιαζόμενων φορολογικών αλλαγών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περαιτέρω τόνωση του   e-commerce έχουν ως εξής:

➢ Οι προτεινόμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταρρυθμίσεις, αναφορικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου που δραστηριοποιούνται εντός της Κοινότητας, θα συμβάλλουν στην ετήσια εξοικονόμηση πόρων συνολικού ύψους 2,3 δις €. Ειδικότερα, η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής μίας απλής τριμηνιαίας δήλωσης του οφειλόμενου ΦΠΑ για το σύνολο των Κρατών – Μελών, μέσω κοινού διαδικτυακού ιστότοπου διαθέσιμου  για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης («One Stop Shop»), θα συμβάλλει στην άρση πληθώρας γραφειοκρατικών βαρών, στην τόνωση της διασυνοριακής συνεργασίας και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών.

➢ Οι νέοι απλοποιημένοι κανόνες θα διασφαλίσουν την καταβολή του ΦΠΑ στο Κράτος – Μέλος του τελικού καταναλωτή, με συνέπεια τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών εσόδων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη συγκεκριμένη άποψη είχε ταυτιστεί και η ΕΣΕΕ, στο πλαίσιο υποβολής θέσεων του φορέα επί ενός ενοποιημένου ευρωπαϊκού συστήματος ΦΠΑ, κατόπιν σχετικού αιτήματος της UEAPME.

➢ Οι επικείμενες μεταρρυθμίσεις στον κλάδο του e-commerce, θα συνδράμουν στην ανάσχεση της απώλειας ΦΠΑ από τις αγορές μέσω του διαδικτύου, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται σήμερα στα 5 δις € ανά έτος, με τις δυσμενείς εκτιμήσεις να ανεβάζουν το συγκεκριμένο ποσό στα 7 δις € έως το 2020. Περαιτέρω, λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (VAT Fraud), η οποία προέρχεται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φαινόμενο που προκαλεί στρεβλώσεις και εμπόδια εισόδου στην αγορά. Ειδικότερα:

  • Κατά πρώτον και εξαιτίας του παραπάνω φαινομένου, οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε σαφώς μειονεκτικότερη θέση σε σύγκριση με τους εκτός Κοινότητας ανταγωνιστές τους, καθώς τα εμπορεύματα που πωλούν υπόκεινται σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως αξίας, από το πρώτο κιόλας λεπτό του €.
  • Δεύτερον, τα εισαγόμενα υψηλής αξίας προϊόντα (έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες κ.α.) τιμολογούνται με αξία χαμηλότερη από την πραγματική ή περιγράφονται εσφαλμένα στο έγγραφο εισαγωγής, ώστε να επωφεληθούν από τις προβλεπόμενες απαλλαγές ΦΠΑ. Η Επιτροπή για τους παραπάνω λόγους αποφάσισε να προβεί στην κατάργηση της εν λόγω εξαίρεσης.

➢ Στην πραγματικότητα επιτυγχάνεται η εξομοίωση του καθεστώτος που ισχύει για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις στο εξωτερικό μέσω του διαδικτύου (χρήση υπηρεσιών e-commerce), με τον τρόπο αντιμετώπισης/μεταχείρισης του ΦΠΑ και των πωλήσεών τους που ισχύει στις  χώρες που ανήκουν.

➢ Παράλληλα, αίρεται μία σειρά στρεβλώσεων, οι οποίες στην ουσία λειτουργούσαν αποτρεπτικά για την επέκταση και διείσδυση των πολύ μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων σε νέες αγορές. Πιο αναλυτικά:

  • Αναμένεται να καθιερωθεί νέο ελάχιστο όριο πωλήσεων μέσω διαδικτύου ύψους 10.000 € και οι επιχειρήσεις των οποίων οι διαδικτυακές πωλήσεις δεν υπερβαίνουν το ποσό αυτό θα μπορούν να εφαρμόζουν τους κανόνες για τον ΦΠΑ που συνηθίζουν να εφαρμόζουν στη χώρα τους.
  • Ένα άλλο νέο ελάχιστο ετήσιο όριο 100.000 € θα διευκολύνει τις ΜμΕ όσον αφορά στην καταβολή του ΦΠΑ, καθώς θα προβλέπονται απλουστευμένοι κανόνες για τον εντοπισμό της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους οι πελάτες.
  • Άλλες απλοποιήσεις θα επιτρέπουν στις μικρότερες επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες για τον ΦΠΑ με αυτούς που ισχύουν στη χώρα καταγωγής της επιχείρησης, με τους οποίους είναι εξοικειωμένες (απαιτήσεις για έκδοση τιμολογίων και τήρηση αρχείων).

➢ Η νέα δέσμη μέτρων θα επιτρέπει στα Κράτη – Μέλη (όχι υποχρεωτική ισχύς) να ευθυγραμμίζουν τους συντελεστές που εφαρμόζουν στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις με αυτούς που εφαρμόζονται στις έντυπες εκδόσεις. Στην ουσία επιδιώκεται η θέσπιση και εφαρμογή κοινών κανόνων μεταξύ της φορολόγησης ηλεκτρονικών βιβλίων/εφημερίδων και των έντυπων ισοδύναμών τους.

Οι παραπάνω εξελίξεις καθιστούν επιτακτικότερη από ποτέ την αποδοχή πάγιων αιτημάτων του ελληνικού εμπορίου, η ικανοποίηση των οποίων σύμφωνα με την ΕΣΕΕ θα συμβάλλει στην άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων, στον εντοπισμό και καταπολέμηση περιπτώσεων απάτης ΦΠΑ στο διαδίκτυο και στην εν γένει  τόνωση της επιχειρηματικότητας, κυρίως μέσω της προώθησης των ηλεκτρονικών αγορών/πωλήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και η απόδοση του ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα συμψηφισμού του χρεωστικού και πιστωτικού ΦΠΑ στο σύνολο των διενεργούμενων συναλλαγών, (ιδιώτες και φορείς του Δημοσίου), θα μειώσουν κατακόρυφα το διαχειριστικό κόστος των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η επανεξέταση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά ως αντιστάθμισμα του θαλάσσιου μεταφορικού ισοδύναμου, συνιστά μία πολύ σημαντική παράμετρο τόνωσης της ανταγωνιστικότητας της εθνικής μας οικονομίας. Προς επίρρωση της επιτακτικότητας θεσμοθέτησης άμεσων μέτρων βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης, αρκεί να αναλογιστεί κανείς το μεγάλο κενό εισπραξιμότητας/έλλειμα ΦΠΑ ύψους 4,93 δις ευρώ που κατέγραψε η χώρα μας στη διάρκεια του 2014 (VAT Gap: 27,99%), σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (VAT Gap : 14,03%).

Βεβαίως, οι προαναφερθείσες παράμετροι θα συνδράμουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και λειτουργικότητας των επιχειρήσεων, εφόσον τελικά δρομολογηθεί η θέσπιση του πολυαναμενόμενου «ειδικού επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού», ο οποίος θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, παρέχοντάς της το αναγκαίο για την επιβίωσή της ελάχιστο προστατευτικό όριο.