Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της ΕΣΕΕ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί την Πράξη «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ» (κωδικός ΟΠΣ: 296251), η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Υλοποίηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης» της παραπάνω Πράξης, η ΕΣΕΕ προσκαλεί υποψήφιους να υποβάλουν αιτήσεις για τη θέση του «Συντονιστή Υλοποίησης Προγράμματος Επιμόρφωσης» για την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και γραμματειακής υποστήριξης στους χώρους επιμόρφωσης με συμβάσεις έργου.

Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 40 υλοποιήσεις του Προγράμματος σε όλη την επικράτεια.

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως και την Τρίτη 29/01/2013 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα, 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ),

ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Πληροφορίες: κα Γεροντή Ελίνα (e-mail: egeronti@esee.gr)

 

Αρχεία προς λήψη