Επιμόρφωση Συνδικαλιστών Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296251

Η Πράξη «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε.» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296251) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Πράξη υλοποιείται μέσω δύο υποέργων:

Υποέργο 1: «Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης» (υλοποίηση με ίδια μέσα).
Υποέργο 2: «Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού» (ανάθεση σε ανάδοχο με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό).

Η Πράξη στοχεύει στην κάλυψη της ανάγκης για επιμόρφωση των συνδικαλιστών, με την παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με την άσκηση του συνδικαλισμού σε όλα τα επίπεδα και με ειδική στόχευση στον τομέα του εμπορικού συνδικαλισμού.

Προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης συνδικαλιστών, το οποίο θα αποτελείται από τις εξής έξι (6) επιμέρους ενότητες:

  1. Οργάνωση και λειτουργίες του κράτους.
  2. Πολιτική και κοινωνική εκπροσώπηση στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
  3. Το ελληνικό Δικαιικό Σύστημα.
  4. Ευρωπαϊκή Ένωση – Διεθνείς σχέσεις.
  5. Οικονομία, Αγορά και Εργασιακές σχέσεις.
  6. Επικοινωνία, Πολιτική Επικοινωνία και Επικοινωνία στις Οργανώσεις.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα έχει διάρκεια 60 ώρες, θα αποτελείται από 6 ενότητες και θα παρακολουθείται από τους συνδικαλιστές μέσω 4 διαδοχικών κύκλων επιμόρφωσης, οι οποίοι θα έχουν διάρκεια 15 ώρες ο καθένας. Παράλληλα, το επιμορφωτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή (e-book) μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υποδομής που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου.

Αρχεία προς λήψη