Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο

ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, Κωδικός ΟΠΣ 5044982

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), υλοποιεί την Πράξη «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο» με κωδικό ΟΠΣ 5044982, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Τα τελευταία έτη καταγράφεται μια ραγδαία ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού στη χώρα, σε βαθμό που αυτός να αποκαλείται “η ατμομηχανή της Eλληνικής οικονομίας”. Ο τουρισμός δημιουργεί συσχετίσεις με άλλους κλάδους, όπως με το εμπόριο, επιφέροντας σημαντικά πολλαπλασιαστικά διακλαδικά οφέλη. Ο τρόπος και ο βαθμός στον οποίο η ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου επηρεάζει την εξέλιξη του εμπορικού τομέα είναι ένας παράγοντας εξαιρετικά σημαντικός για τη χάραξη των κατάλληλων εθνικών πολιτικών και επιχειρηματικών στρατηγικών που θα συμβάλλουν στην αύξηση των παραπάνω, προς όφελος ιδιαίτερα των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΕ και ΜΜΕ), των τοπικών κοινωνιών, και της εθνικής οικονομίας συνολικά.

Βασικός στόχος του παρόντος έργου είναι μια ολοκληρωμένη αποτύπωση της σύνδεσης του τουρισμού και του εμπορίου, εκτιμώντας τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας στις εμπορικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της αποτύπωσης αυτής θα επιχειρηθεί να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της προσαρμογής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών και εμπορικών επιχειρήσεων στο εντεινόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. υλοποιεί με ίδια μέσα το Υποέργο 1 που αποτελεί το μοναδικό υποέργο της Πράξης «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο» και αφορά σε μια σειρά από δράσεις που δομούνται σε Πακέτα Εργασίας ως ακολούθως:

  • ΠΕ 1. Ερμηνευτικό πλαίσιο της έρευνας – Βιβλιογραφική, ιστορική επισκόπηση και τεκμηρίωση της κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης (υφιστάμενη κατάσταση)
  • ΠΕ 2. Τουρισμός και λιανικό εμπόριο: Αποτίμηση μέσα από τα δευτερογενή στατιστικά στοιχεία
  • ΠΕ 3. Οριστικοποίηση ερμηνευτικού πλαισίου και δημιουργία εργαλείων συλλογής
  • ­ΠΕ 4. Πρωτογενής Έρευνα – Έρευνα Πεδίου (περίοδος Α’)
  • ­ΠΕ 5. Τελική σύνθεση – Δημοσιεύσεις (περίοδος Α’)
  • ΠΕ 6. Πρωτογενής Έρευνα – Έρευνα Πεδίου (περίοδος Β’)
  • ΠΕ 7. Τελική σύνθεση – Δημοσιεύσεις (περίοδος Β’)
  • ΠΕ 8. Εκπόνηση τελικού παραδοτέου