Ενίσχυση & υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπ. επιχ/τητα & τον εμπορικό συνδικαλισμό

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τη δημιουργία της ιστοσελίδας και της βάσης δεδομένων (προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως 7.000 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A. 23%) της πράξης «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» (κωδικός ΟΠΣ: 305575), η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013» (Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υποέργου 1 της ανωτέρω πράξης.

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου), στη διεύθυνσηΜητροπόλεως 42, Αθήνα 10563, στο Τμήμα Γραμματείας, στον 4ο όροφο, μέχρι τη Δευτέρα 25/02/2013 και ώρα 14:00.

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 25/02/2013 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Ε.Σ.Ε.Ε., Μητροπόλεως 42, Αθήνα 10563.

Αρχεία προς λήψη