Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί την πράξη «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 (κωδ. ΟΠΣ: 296250) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η πράξη αφορά στην υποστήριξη της ΕΣΕΕ με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα συμμετάσχει στην υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλλουν στην αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητάς της και στην ενίσχυση της επιστημονικής της τεκμηρίωσης στα πεδία του κοινωνικού διαλόγου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω πράξης, η ΕΣΕΕ προτίθεται να συνεργαστεί με 17 επιστημονικούς συνεργάτες, με σύμβαση έργου.

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 05/08/2011 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση :
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ)

ή ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση.

Πληροφορίες: κα Δήμητρα Γούναρη,(e-mail: dgounari@esee.gr).

 

Αρχεία προς λήψη