Εκπόνηση και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικών εργαλείων εκπαίδευσης

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης του διαγωνισμού

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την υλοποίηση του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» που αποτελεί το υποέργο 3 των Πράξεων με τίτλο «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ7, ΑΠ8, ΑΠ9)», που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και από εθνικούς πόρους.

Σύντομη Περιγραφή του Έργου
Στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω πράξεων, η ΕΣΕΕ θα παράσχει σε απασχολούμενους στον κλάδο του εμπορίου, Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης ποικίλης θεματολογίας και διάρκειας. Τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης θα υλοποιηθούν σε Περιφέρειες του ΑΠ 7 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης), του ΑΠ 8 (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου) και του ΑΠ 9 (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου). Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από 34 τίτλους Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατανέμονται σε 4 Άξονες.

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών οι οποίες αφορούν:

  • Προσαρμογή / Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση «στην τάξη» (αφορά το εκπαιδευτικό υλικό για τους 24 τίτλους Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης των Αξόνων 2, 3 και 4).
  • Προσαρμογή / Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση μέσω διαδικτύου (αφορά το εκπαιδευτικό υλικό για τους 24 τίτλους Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης των Αξόνων 2, 3 και 4).
  • Εκπαιδευτική Υποστήριξη Μαθημάτων e-Learning (αφορά την υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Άξονες 2,3 και 4).
  • Εξειδικευμένη Τεχνική Υποστήριξη Μαθημάτων e-Learning (αφορά την υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Άξονες 2,3 και 4).
  • Παραγωγή υποστηρικτικών εργαλείων

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου του παρόντος Διαγωνισμού ανέρχεται σε 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (227.642,28 ευρώ πλέον ΦΠΑ). Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και από εθνικούς πόρους.

Διάρκεια έργου: Το έργο του αναδόχου έχει διάρκεια από την υπογραφής της σύμβασης μέχρι και τις 30/06/2013.

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου), στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα, στο Τμήμα Γραμματείας, στον 4ο όροφο, μέχρι τη Δευτέρα 10/09/2012 και ώρα Ελλάδος 14:00, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος Β της διακήρυξης. Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 10/09/2012 και ώρα Ελλάδος 14:00, στα γραφεία της Ε.Σ.Ε.Ε., Μητροπόλεως 42, Αθήνα.

Περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 /06 / 2012.

Πληροφορίες παρέχονται εγγράφως από τον κ. Κώστα Σαμουρέλη, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3259236, φαξ: 210-3259239. e-mail: ksamourelis@esee.gr).

Αρχεία προς λήψη