Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού» που αποτελεί υποέργο (υποέργο 2) της Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε», η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Σύντομη Περιγραφή του Έργου: Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για το έργο «Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού (ΥΕ 2)», το οποίο αποτελεί υποέργο (υποέργο 2) της παραπάνω Πράξης.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αφορούν:

  • Την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή κειμένου για τα προγράμματα επιμόρφωσης συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε..
  • Την μετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή ενοτήτων ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (e-learning modules), για την πρόσβαση μέσω διαδικτύου και την υλοποίηση των πρoγραμμάτων επιμόρφωσης μέσω e-learning.
  • Την Ανάπτυξη Ιστοσελίδας, μέσω της οποίας θα παρέχεται πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και θα υποστηρίζονται οι ανάγκες επικοινωνίας και διάχυσης πληροφοριών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης.

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε Εκατόν Ενενήντα Χιλιάδες Ευρώ (190.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Διάρκεια έργου: Η διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν μπορεί να υπερβεί τους οκτώ (8) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.Οι προσφορές όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα, Τμήμα Γραμματείας, 4ος όροφος), μέχρι τη Δευτέρα 28/02/2011 και ώρα Ελλάδος 14:00, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος Β της διακήρυξης. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 28/02/2011, ώρα 14:00, στα γραφεία της Ε.Σ.Ε.Ε. (Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα).

Πατήστε εδώ για να δείτε την περίληψη της σχετικής διακήρυξης.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής διακήρυξης.

Πληροφορίες: κα Δήμητρα Γούναρη, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3259197, φαξ 210-3259209. e-mail: dgounari@esee.gr.