Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων

tel-logo-esee-01

H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων σε επαγγέλματα του κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)
 2. Διεύθυνση: Μητροπόλεως 42
 3. Τηλέφωνο: 210-3259160   Φαξ: 210-3259169
 4. Τίτλος: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ – LOGISTICS»
 5. Υπηρεσίες:
 • Κατάρτιση 80 ΩΡΕΣ ΣΕ 1.250 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ – (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης).
 • Πιστοποίηση ΣΕ 1.250 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ – CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης)
 1. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
 2. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.250 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.
 3. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
 4. Συνολικός προϋπολογισμός:

850.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

0,00 € Φ.Π.Α. (24%)

850.000,00 € συνολικός προϋπολογισμός

 1. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 18 Μήνες από την υπογραφή της. 
 2. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 17.000,00 €.
 3. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑΕ. Ε1191 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ11910013). Η σύμβαση εντάσσεται και αποτελεί Υποέργο της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων σε επαγγέλματα του κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics»  με Κωδικό ΟΠΣ 5003042 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ 5868/748/Α3 (ΑΔΑ: 9ΨΩΜ465ΙΧ8-ΝΨΖ). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
 4. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Μητροπόλεως 42 και στο τηλέφωνο 210-3259160 e-mail: gpax@esee.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: esse.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr )
 5. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 06.03.2019 και ώρα 14:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/04/2019 και ώρα 14:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 12/04/2019 και ώρα 12:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 6. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 8. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 9. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 04/03/2019.

 

Αρχεία προς λήψη

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Καρανίκας

diakiriksi