Δημοσίευση Νόμου για τη Ρύθμιση των κόκκινων δανείων

4469

Προς
Ομοσπονδίες- μέλη ΕΣΕΕ
Εμπορικούς Συλλόγους
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 62Α– επισυνάπτεται στην παρούσα) ο νέος νόμος για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων.

Η ΕΣΕΕ συμμετείχε εξαιρετικά ενεργά στον σχετικό κοινωνικό διάλογο με συνεχείς παρουσίες, παραστάσεις και υποβολή θέσεων και υπομνημάτων.  Η τελική μορφή του νόμου έχει και την δική μας σφραγίδα σε πολλά χρηστικά σημεία και βελτιώθηκε σημαντικά μετά τις παρεμβάσεις της Συνομοσπονδίας σε όλα τα fora που συζητήθηκε.

Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου για την ρύθμιση των κόκκινων δανείων είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχει κάθε επιχείρηση που μέχρι τα τέλη του 2016 είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 20.000 € με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016.
 • Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και εάν εκδηλώσει ενδιαφέρον το 50% των πιστωτών της επιχείρησης.
 • Στο μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, εφόσον έχουν θετικό EBITDA σε τουλάχιστον 1 από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης και εταιρείες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εφόσον έχουν είτε θετικά EBITDA είτε θετική καθαρή θέση (equity).
 • Προβλέπεται η διαγραφή του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και σημαντικού ποσοστού (85% – 95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από πρόστιμα, προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Προϋπόθεση είναι οι πιστωτές να μην υπεισέλθουν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν, σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
 • Η τελική συμφωνία απαιτεί τη συναίνεση της πλειοψηφίας του 60% των συμμετεχόντων πιστωτών, η οποία επιβάλλεται στη μειοψηφία, αλλά θα παρέχεται προστασία στους μικρούς πιστωτές που μπορούν να διεκδικήσουν στο ακέραιο το σύνολο των απαιτήσεών τους.

Πολλά από τα σημεία που επεσήμανε η ΕΣΕΕ στον κοινωνικό διάλογο έγιναν δεκτά με κυριότερα τα εξής:

 1. Εντάχθηκε στο κείμενο του νόμου η δυνατότητα επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα, που μέχρι πρότινος βρίσκονταν σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης (διακοπή λειτουργίας επιχείρησης), να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση συνιστά η δήλωση έναρξης εργασιών προτού υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. Η εν λόγω εξέλιξη ικανοποιεί ένα κομβικής σημασίας αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς η μη δυνατότητα ένταξης των χρεών των επιχειρήσεων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους σε ένα ευνοϊκότερο από το υφιστάμενο πλαίσιο, προκαλούσε ανυπέρβλητα προβλήματα με άμεση συνέπεια τη συνεχή διόγκωση των οφειλών τους. Παρόλα αυτά, θα πρέπει στην συνέχεια να δοθούν κατατοπιστικές διευκρινίσεις, αναφορικά με τη διαδικασία και το περιεχόμενο της δήλωσης έναρξης εργασιών και τις υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται.
 2. Ικανοποιήθηκε μερικώς το αίτημά μας για ένταξη στα κριτήρια ενός μηχανισμού αξιολόγησης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Εντούτοις δεν αναλύεται επαρκώς η απαιτούμενη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη λοιποί σημαντικοί για την εικόνα της επιχείρησης δείκτες και μεγέθη.
 3. Προκειμένου η συμμετοχή στον εξωδικαστικό μηχανισμό να είναι όσο το δυνατόν μαζικότερη, προτείναμε και εντάχθηκαν τελικά σε αυτόν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.
 4. Μετά από δικές μας έντονες παραινέσεις, μπορούν τελικά να συμμετάσχουν στον μηχανισμό και οι οφειλέτες που έχουν στην ουσία έναν μόνο κύριο πιστωτή. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης, προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.
 5. Βελτιωτική τέλος προσθήκη στο νόμο εντάχθηκε και μετά την πρότασή μας να διευκολυνθούν οι υπερχρεωμένες μικρές επιχειρήσεις στις περιπτώσεις που ακολουθήσει διαδοχή των επιχειρήσεων.

Παρά τα παραπάνω, υπάρχουν ακόμη σωρεία βασικών διατάξεων του νέου νόμου, που θέτουν σε αμφιβολία την λειτουργικότητά του στην πράξη, όπως συνοπτικά οι παρακάτω αναφερόμενοι:

 • Η αμφιβολία περί του εάν η προϋπόθεση της μη ύπαρξης ρύθμισης προ της 1ης Ιουλίου 2016 περιλαμβάνει μόνο τα χρέη προς τράπεζες ή επεκτείνεται και στις οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΟΑΕΕ.
 • Η τιθέμενη για την επικύρωση της συμφωνίας αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, του πιο «αργού» δικαστηρίου της ελληνικής δικαιοσύνης.
 • Η μη ύπαρξη πρόνοιας για την χορήγηση ακαταδίωκτου στους δημοσίους υπαλλήλους και τα τραπεζικά στελέχη που υπογράφουν την συμφωνία.
 • Η πολύ χαμηλή αμοιβή των συντονιστών και ο περιορισμένος τελικά αριθμός τους.
 • Οι αμφιβολίες για την άμεση λειτουργικότητα της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Παρ’ όλες ωστόσο τις ανεπάρκειες που επισημαίνουμε παραπάνω και δεν νομοθετήθηκαν, έχουμε ήδη λάβει την διαβεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ότι από κοινού θα εξετάσουμε την λειτουργικότητα του νέου νόμου και αντίστοιχα θα επανεξεταστούν τα σημεία που θα διαπιστωθεί ότι εμποδίζουν την λειτουργικότητά του.

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έχουμε πλέον μπροστά μας και στην διάθεσή μας έναν νέο νόμο, που, τηρουμένων των αναλογιών και των δεδομένων της εποχής, μπορεί να  αποτελέσει σωσίβιο για την αγορά, αφού ουσιαστικά θα δώσει τη δυνατότητα σε βιώσιμες επιχειρήσεις να ρυθμίσουν συνολικές οφειλές τόσο προς τον ιδιωτικό τομέα όσο και προς το Δημόσιο.

Ο στόχος μας ήταν ένας και μοναδικός: Να δοθεί η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη λειτουργία τους πάνω σε νέες βάσεις, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας τόσο των συναδέλφων μας όσο και των εργαζομένων τους.

Η ΕΣΕΕ θα παρακολουθήσει από κοντά την εφαρμογή του νέου πλαισίου, προσπαθώντας συνεχώς να κάμψει την αντίσταση και τα τυχόν προσκόμματα που θα θελήσουν να φέρουν οι τράπεζες και συμβουλεύοντας το Υπουργείο, ώστε στο τέλος αυτής της προσπάθειας να έχουμε στην διάθεσή μας ένα πλαίσιο χρήσιμο, λειτουργικό και αποτελεσματικό σαν αυτό που εισήγαγε ο νόμος Κατσέλη.

Για οποιαδήποτε νεώτερη εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε αμέσως.  Η ΕΣΕΕ και οι υπηρεσίες της βρίσκονται στην διάθεσή σας για την απάντηση τυχόν ερωτημάτων ή την παροχή πρόσθετων πληροφοριών.

 

Συναδελφικά,

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλης Κορκίδης                                          Γιώργος Καρανίκας

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4469 “‘Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις”