Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Προσωπικού

om

στο Πλαίσιο της Πράξης: “Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στο Νομό Δωδεκανήσου”

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου επιθυμεί την υλοποίηση της πράξης “Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στο Νομό Δωδεκανήσου”, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3940/09-12-2019 (Κωδ. Πρόσκλησης ΝΑΙΓ100, Α/Α ΟΠΣ 3940, ΑΔΑ: 6ΗΔΕ7ΛΞ-691) με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

Το αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων 130 εργαζομένων και αυτοπασχολουμένων σε θέματα καινοτομίας, διαχείρισης τεχνολογικών αλλαγών, εξωστρέφειας κλπ., μέσω υλοποίησης δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1, περιλαμβάνονται οι δράσεις συντονισμού, διαχείρισης και δημοσιότητας της Πράξης. Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει επίσης ενέργειες προσέλκυσης, υποδοχής και επιλογής ωφελούμενων, ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας, ενέργειες χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους (καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων στους ωφελούμενους δικαιούχους), καθώς και τις διαδικασίες διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου που θα υλοποιήσει τις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της πράξης.

Με την παρούσα, η Ομοσπονδία απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες στις ακόλουθες θέσεις:

  1.      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
  2.      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν:

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναλύεται τόσο η γενική όσο και η συναφής εργασιακή εμπειρία.
  3. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των αναγραφόμενων στην εκδήλωση ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν φάκελο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην έδρα της Ομοσπονδίας, Αυστραλίας 80 – 86 & Μακρυγιάννη 2-4, 85 132 Ρόδος, μέχρι τις 21/02/2020.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  rodos@kaele.gr.

 

Αρχείο προς λήψη