Αναπτυξιακό σχέδιο με εθνική συνεννόηση

Η περίοδος της κρίσης ανέδειξε περισσότερο έντονα από ποτέ, την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης. Είναι απαραίτητο να ξεφύγουμε από λογικές που «πνίγουν» το επιχειρείν και περιορίζουν τις προοπτικές της αγοράς και να δώσουμε στον ιδιωτικό τα τομέα την ώθηση που χρειάζεται. Οφείλουμε επειγόντως – και αυτό πρέπει να προκύψει μέσα από εθνική συνεννόηση – να καταρτίσουμε το αναπτυξιακό σχέδιο της πατρίδας μας και να καταλήξουμε, επί της ουσίας, σε ένα κοινό αποδεκτό οδικό χάρτη που θα δεσμεύει και τις μελλοντικές κυβερνήσεις. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης διαβούλευσης στη δημόσια σφαίρα ή και του κοινωνικού διαλόγου, τον οποίο εξακολουθούμε να θεωρούμε ως ένα από τα θεμέλια της σύγχρονης δημοκρατικής πολιτικής.

Η ΕΣΕΕ με συμμετοχή της σε δύο ευρωπαϊκές οργανώσεις, την EuroCommerce και την UEAPME, έχει εντοπίσεις διαχρονικά πεδία παρέμβασης, που θεωρεί ότι είναι γόνιμα για την προώθηση των αναπτυξιακών προοπτικών της οικονομίας. Τέσσερα από αυτά αφορούν στο εμπόριο και βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων της συνομοσπονδίας μας.

Πρώτον, φαίνονται ευνοϊκές οι προοπτικές του τομέα του διαμετακομιστικού εμπορίου. Η Ελλάδα πληροί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να μετατραπεί σε βασικό διαμετακομιστικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και να καταστεί η κύρια πύλη εισόδου εμπορευμάτων από την ανατολή προς την κεντρική και Δυτική Ευρώπη και φυσικά, προς όλες τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος υποδομών, μεταφορών και υπηρεσιών logistics. Είναι ενδεικτικό ότι ο εφοδιαστικός κλάδος συμβάλλει κατά 10,8% στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας και εκεί παρατηρείται πλέον η μεγαλύτερη επενδυτική κινητικότητα.

Δεύτερον, προκύπτει ως αναγκαία η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων εργαλείων χρηματοδότησης και η ανάπτυξη νέων, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία. Σε αυτά περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ ώστε να καταστεί ένα εργαλείο που θα έχει αποκλειστικό χρόνο τη χορήγηση πιστώσεων ή άλλων μέσω χρηματοοικονομικής τεχνικής, αλλά και τη μεταφορά τεχνολογίας στις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους. Επιπλέον, η παροχή μικροπιστώσεων συνιστά μία αξιόλογη προοπτική που αναμένεται να αναθερμάνει την εγχώρια οικονομία, ενώ η χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με ποσά της τάξεως των 15.000 ευρώ μπορεί να προσδώσει την απαραίτητη ώθηση σε ΜμΕ επιχειρήσεις, καλύπτοντας την καταγεγραμμένη έλλειψη ιδίων κεφαλαίων. Τέλος, μπορούμε να κινηθούμε και προς νέες πηγές χρηματοδότησης, όπως το crowdfunding και το venture capital.

Τρίτον, ένα πεδίο που παρέχει ευκαιρίες για το ελληνικό εμπόριο είναι η ψηφιακή οικονομία. Η ανάπτυξη του ανταγωνισμού και η λειτουργία της ψηφιακής αγοράς έχει κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν για να έλθουν τα αναμενόμενα οφέλη. Πρέπει να εξετάσουμε τη φορολογία αυτών των επιχειρήσεων και πρέπει επίσης να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις σε Β2Β και B2C εμπόριο από απόσταση. Πρέπει να μεριμνήσουμε για την εκπαίδευση των συναδέλφων μας και νέων ανέργων στις ψηφιακές πρακτικές.

Τέταρτον, είναι αναγκαία η υπογραφή μιας νέας συμφωνίας για την απασχόληση μεταξύ κοινωνικών εταίρων και κυβέρνησης, η οποία να διέπεται από την αρχή της «επιδότησης της απασχόλησης αντί της ανεργίας» και να εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των ζητημάτων της αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Εν κατακλείδι, παρά τις πιέσεις που δέχεται το εμπόριο καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, παραμένει ο σημαντικότερος εργοδότης της χώρας με μερίδιο 17,6% στη συνολική απασχόληση. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να αποτελεί μία δραστηριότητα που μπορεί αν λειτουργήσει ως κρίσιμος παράγοντας της ανάκαμψης. Θεωρούμε ότι στη διαδικασία εξόδου από την κρίση η ΜμΕ επιχειρηματικότητα θα είναι μία προωθητική δύναμη, αρκεί βέβαια, να τύχει της ανάλογης στήριξης από τους αρμόδιους. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις που προαναφέραμε μπορούν να αποτελέσουν ένα καλό σημείο αφετηρίας.

Άρθρο Προέδρου ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη για το ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18/12/2016