Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών ΕΣΕΕ

2600600p640ednmain992diagonismos-141114

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, για την υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο «Πλήρη μηχανοργάνωση και υιοθέτηση συστήματος Management Information System (MIS)» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών ΕΣΕΕ» (κωδικός ΟΠΣ: 296253), η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Σύντομη Περιγραφή του Έργου 
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης για την Ε.Σ.Ε.Ε., την δομή εκπαίδευσης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) και το Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών της Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ), με κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες:
• Παρακολούθηση του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου των έργων που υλοποιούν οι παραπάνω φορείς (στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, η Ε.Σ.Ε.Ε., το Κ.Α.ΕΛ.Ε. και το ΙΝ.ΕΜ.Υ. υλοποιούν έργα με στόχο την ανάπτυξη του Ελληνικού εμπορίου, είτε αυτοχρηματοδοτούμενα είτε με συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους).
• Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων των φορέων (ERP).
• Ολοκληρωμένη διαχείριση επαφών των φορέων με το εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον (CRM) στο πλαίσιο των έργων, αλλά και στη γενικότερη καθημερινή τους λειτουργία.
• Διαδικτυακή Πύλη παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους των έργων που υλοποιούν οι φορείς.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται και η προμήθεια αδειών βασικού λογισμικού.

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε Εκατόν Τριάντα  Χιλιάδες Ευρώ (130.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ύψους 15% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Διάρκεια έργου: Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από ημερομηνία υπογραφής σύμβασης έως 31/12/2015.
Διάθεση των στοιχείων του διαγωνισμού: Η Ε.Σ.Ε.Ε. διαθέτει δωρεάν αριθμημένα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού στην Μητροπόλεως 42, Αθήνα, 4ος όροφος από 14/11/2014 μέχρι και την 19/12/2014 ώρες 09:00-14:00. Η παραλαβή αριθμημένων τευχών της διακήρυξης του διαγωνισμού, γίνεται είτε με εκπροσώπους (με απλή εξουσιοδότηση), είτε με αποστολή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς κατόπιν αιτήσεως (το κόστος αποστολής βαρύνει τον ενδιαφερόμενο).
Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με τη διακήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://esee.gr.

Πληροφορίες παρέχονται εγγράφως από τον κ. Α. Κωνσταντά, στέλεχος της ΕΣΕΕ (τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210-3259194, φαξ +30 210-3259229, e-mail: akonstantas@esee.gr).

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου), στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα, στο Τμήμα Γραμματείας, στον 4ο όροφο, Τηλ +30 210-3259246, fax: +30 210-3259209, μέχρι την Παρασκευή 19/12/2014 και ώρα Ελλάδος 14:00, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος Β της διακήρυξης. Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 19/12/2014, ώρα 14:00, στα γραφεία της Ε.Σ.Ε.Ε., Μητροπόλεως 42, Αθήνα.

 

Αρχεία προς λήψη