Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών ΕΣΕΕ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί την πράξη «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών ΕΣΕΕ». Η πράξη είναι ενταγμένη (κωδ. ΟΠΣ: 296253) στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πράξη στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διεργασιών για την ΕΣΕΕ, για τις 13 Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων της ΕΣΕΕ και 40 Εμπορικούς Συλλόγους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις παραπάνω δράσεις, περιλαμβάνονται στην «Περίληψη Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1» της παραπάνω Πράξης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 της παραπάνω πράξης, η ΕΣΕΕ προτίθεται να δημιουργήσει Μητρώο Συμβούλων, από το οποίο θα επιλεγούν στη συνέχεια συνεργάτες για την εκπόνηση και την υποστήριξη εφαρμογής μελετών αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διεργασιών σε 51 φορείς (12 Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων και 39 Εμπορικοί Σύλλογοι).

 

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως τη Παρασκευή 05 / 04 / 2013 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση :

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ)

ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Πληροφορίες: κ Κωνσταντάς Αριστείδης (e-mail: akonstantas@esee.gr).

 

Αρχεία προς λήψη