H ΕΣΕΕ αναδεικνύει τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μμ Επιχειρήσεων (UEAPME) στο πεδίο της Αειφόρου Ανάπτυξης που περιλαμβάνει το περιβάλλον, τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή καθώς και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους των πολιτικών για την ενέργεια που επηρεάζουν τις ΜμΕ. Η ΕΣΕΕ ως μέλος της UEAPME υιοθετεί τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα ως αδιαχώριστα και αλληλένδετα και υπερασπίζεται ένα κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ.

Οι ΜμΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση προς μία οικονομία αποδοτικότητας των πόρων αφού συνιστούν το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και συνεισφέρουν στα 2/3 της απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης και σε ποσοστό περίπου 60% της προστιθέμενης αξίας στην Ευρωπαϊκή οικονομία.

Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να τοποθετήσουν τις ΜμΕ στην πρώτη γραμμή των σημαντικών πολιτικών για την ανάπτυξη και την αειφορία τα επόμενα χρόνια και ειδικότερα στα πλαίσια της υλοποίησης της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και του επερχόμενου πακέτου για την Κυκλική Οικονομία.
Η UEAPME αποδοκιμάζει το γεγονός ότι στην εν εξελίξει αναθεώρηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act», η αρχή ΙΧ «Μετατρέποντας τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε επιχειρηματικές ευκαιρίες» έχει αποσυρθεί, δεδομένου ότι η απόφαση αυτή δεν είναι σύμφωνη με τη σημασία που αποδίδεται στην αειφόρο ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, υπονομεύει τις προσπάθειες για τη σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μειώνει τη δυνατότητα να δει την αειφορία ως μια επιχειρηματική ευκαιρία. Παρά το γεγονός αυτό, η UEAPME αναμένει ότι θα αναγνωριστεί ο σημαντικός ρόλος της αειφορίας και ότι θα ενσωματωθεί στους στόχους προτεραιότητας του αναθεωρημένου SBA.

Για να δρέψει τις ευκαιρίες της οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικότητας των πόρων, οι ΜΜΕ χρειάζονται:

–  ένα φιλικό πλαίσιο σχεδιασμένο σύμφωνα με την αρχή «Σκέψου Πρώτα σε Μικρή κλίμακα». Επιπλέον, πριν από την υιοθέτηση νομοθετικών πρωτοβουλιών, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ουδέτερες και ανεξάρτητες εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Τεστ για τις ΜμΕ

–  ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής που θα περιλαμβάνει, όπου είναι απαραίτητο, υποστηρικτικά μέτρα (ευαισθητοποίηση, τεχνική βοήθεια, πρόσβαση στη χρηματοδότηση κ.λπ) για τις ΜμΕ. Το Πράσινο Σχέδιο Δράσης για τις ΜμΕ με τις τις λίστες συγκεκριμένων δράσεων αποτελεί μία καλή πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, η UEAPME και οι οργανώσεις μέλη της επιθυμούν έντονα να συμμετάσχουν όχι μόνο στην παρακολούθηση των δράσεων του Σχεδίου αλλά και στην υλοποίηση αυτών.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα εθελοντικά μέσα πολιτικής, όπως τα EMAS, Eco-label, τα Περιβαλλοντικά Αποτυπώματα για τα Προϊόντα και τους Οργανισμούς (PEF και OEF) πρέπει να διατηρήσουν τον εθελοντικό τους χαρακτήρα και να μην μετατραπούν σε de facto υποχρεώσεις είτε λόγω νομοθεσίας είτε λόγω πιέσεων από την εφοδιδαστική αλυσίδα. Για να αποφύγουμε αυτόν τον κίνδυνο και για να επιτρέψουμε στις ΜμΕ να τα υιοθετήσουν, είναι υψίστης σημασίας όλα αυτά τα εργαλεία να σχεδιάζονται βάσει της προτεραιότητας «Σκέψου Πρώτα σε Μικρή κλίμακα». Από αυτή την άποψη, η συμμετοχή των ΜμΕ στην πιλοτική φάση των Περιβαλλοντικών Αποτυπωμάτων για τα Προϊόντα και τους Οργανισμούς (PEF και OEF) δεν αποδεικνύεται εύκολη λόγω των μακροσκελών και τεχνικών εγγράφων που κυκλοφορούν στις διάφορες ομάδες πιλότους. Είναι σημαντικό οι μεθοδολογίες για τα PEF και OEF να ελεγχθούν ενδελεχώς στις ΜμΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργικότητά τους για αυτές προτού εφαρμοστούν.

Όσον αφορά στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, ο στόχος του 50% που καθορίζεται στο 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον θα αποτελέσει πρόκληση για τις ΜΜΕ. Οι μικρές επιχειρήσεις θα δυσκολευτούν να εκπληρώσουν τις “πράσινα” κριτήρια των δημοσίων συμβάσεων, εκτός εάν οι πρακτικές προμηθειών βελτιωθούν (π.χ. άρση των διοικητικών και οικονομικών επιβαρύνσεων, προαναγγελία των κριτηρίων, καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα, κ.λπ.) και τα διάφορα περιβαλλοντικά σήματα που αναπτύσσονται από τις επαγγελματικές οργανώσεις λαμβάνονται υπόψη στους δημόσιους διαγωνισμούς.

Όσον αφορά στη διακυβέρνηση, η UEAPME ζητά από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μεγαλύτερη εμπλοκή των οργανώσεων των ΜμΕ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων γενικά και στην αειφορία ειδικότερα. Είναι σημαντικό η φωνή των ΜμΕ ακούγεται, στο πεδίο της αειφορίας, στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, η UEAPME θα επιθυμούσε έντονα  να συμμετέχει συστηματικά μαζί με τις ΜΚΟ στα άτυπα Συμβούλια των Υπουργών Περιβάλλοντος. Με αυτό τον τρόπο, τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα κατοχύρωναν προς τις ΜμΕ τη σημασία που τους πρέπει στη μετάβαση προς μία οικονομία αποδοτικότητας των πόρων. Σε τεχνικό επίπεδο, η ΕΣΕΕ μέσω της UEAPME απαιτεί μια δίκαιη εκπροσώπηση των ΜμΕ σε συμβουλευτικές επιτροπές, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, όπου οι απόψεις των ΜμΕ θα πρέπει να υποστηρίζονται και να αναγνωρίζονται.

Ακολουθεί αναλυτικό Υπόμνημα Θέσεων της UEAPME.