Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), υλοποιεί την Πράξη «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5021481, η οποία ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η Πράξη αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Πράξη απευθύνεται σε 7.000 ωφελούμενους σε όλη τη χώρα, εργαζόμενους, που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε βασικές και ειδικές δεξιότητες, με σκοπό την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας, με την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων για τη μετάβαση από το παραδοσιακό εμπόριο στην ψηφιακή εποχή και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια από 50 μέχρι 120 ώρες (μέσος όρος 75 ώρες) και θα επιδοτείται με 5,00 € (μικτά) ανά ώρα θεωρίας και θα οδηγήσει στην συμμετοχή σε εξετάσεις για λήψη πιστοποίησης των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης φυσικών προσώπων.