Δείτε παρακάτω περιγραφή έργων της ΕΣΕΕ τα οποία είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020, Κωδικός ΟΠΣ 5154997)

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020, Κωδικός ΟΠΣ 5047237)