Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»

//Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
2003, 2015

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης [...]