Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

//Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8π, 2π, 3π

ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΠΣ: 496014 / 496015 / 496016 Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ως συνδικαιούχοι, ανέλαβαν την υλοποίηση των Πράξεων "Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8π, 3π, 2π", οι οποίες [...]

15 Φεβρουαρίου, 2016|Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού|

Στρατηγική μελέτη ανάπτυξης δομής εκπαίδευσης & κατάρτισης της Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296252 Η Πράξη «Στρατηγική μελέτη ανάπτυξης δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ε.Σ.Ε.Ε.»» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296252) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Η Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω ενός υποέργου (Υποέργο 1: υλοποίηση με ανάθεση [...]

4 Νοεμβρίου, 2011|Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού|

Αναδιοργάνωση & ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296253 Η Πράξη «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296253) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Η Πράξη υλοποιείται μέσω 3 υποέργων: Υποέργο 1: «Μελέτη Business Process Re-engineering (BPR)» (υλοποίηση με ίδια [...]

4 Νοεμβρίου, 2011|Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού|

Προβολή του έργου και των δράσεων της Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296257 Η Πράξη «Προβολή του έργου και των δράσεων της Ε.Σ.Ε.Ε.» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296257) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Η Πράξη αφορά στην προβολή του έργου της Ε.Σ.Ε.Ε. και των δράσεών της [...]

4 Νοεμβρίου, 2011|Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού|

Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296256 Η Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296256) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Η Πράξη «Υποστήριξη Δράσεων Διαχείρισης της Ηλικίας στο Ελληνικό Εμπόριο» υλοποιείται μέσω πέντε [...]

15 Σεπτεμβρίου, 2011|Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού|

Ενίσχυση της επιστημονικής & επιχειρησιακής ικανότητας & της τεκμηρίωσης της Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296250 Η Πράξη «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της Ε.Σ.Ε.Ε.» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296250) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Η Πράξη υλοποιείται μέσω ενός υποέργου (υποέργο 1) με ίδια [...]

Επιμόρφωση Συνδικαλιστών Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296251 Η Πράξη «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε.» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296251) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Η Πράξη υλοποιείται μέσω δύο υποέργων: Υποέργο 1: «Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης» (υλοποίηση με ίδια μέσα). Υποέργο 2: [...]

Υποστήριξη δράσεων πράσινης επιχειρηματικότητας & εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις εμπ. επιχειρ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296254 Η Πράξη «Υποστήριξη δράσεων πράσινης επιχειρηματικότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296254) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Χρονική διάρκεια: 1/10/2009 - 31/12/2013 Η συγκεκριμένη Πράξη, αποτελείται [...]

Υπηρεσία Υποστήριξης για τις Μ.Μ. εμπορικές επιχειρήσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296255 Η Πράξη «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις Μ.Μ. εμπορικές επιχειρήσεις» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296255) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Κεντρικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από την Ε.Σ.Ε.Ε., οι οποίες [...]