Στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. Φ4-9086/24.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Σ.Ε.Ε., για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με δύο (2) επιστημονικούς/ές συνεργάτες/ιδες (Κωδικοί Συνεργατών: 5154997/Β.2.4 και 5154997/Β.2.5), στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 3 «Διοίκηση έργου», της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» (κωδικός ΟΠΣ: 5154997), η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), η ΕΣΕΕ, σύμφωνα με την από 14/02/2023 Απόφαση του Προεδρείου της, ανακοινώνει:

  • τους Πίνακες αξιολόγησης (Α’ και Β’ Φάσης) των προτάσεων που υποβλήθηκαν,
  • τον Αρχικό Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης / Κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης και τους σχετικούς πίνακες.