Στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση  περιόδου 2014-2020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς), η ΕΣΕΕ, ως Συντονιστής Φορέας της Ένωσης ΕΣΕΕ/ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ΕΕΔΕ, στο πλαίσιο της εκχώρησης αρμοδιοτήτων της ΕΥΕ-ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Αρχή Διαχείρισης για την υλοποίηση εξατομικευμένων υπηρεσιών που αφορούν στο έργο με κωδικό «EGF/2014/013 EL/ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ», προβαίνει στην αναδημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης για την ενέργεια Γ: «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» του έργου με κωδ. EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς.

 

Αρχεία προς λήψη

Πρόσκληση Υποβολής Αιτημάτων Χρηματοδότησης

Οδηγός Εφαρμογής Ενέργειας

Διαβίβαση πρόσκλησης οδηγού και παραρτημάτων

Παρ_Ι_Επιλέξιμες Δαπάνες

Παρ_ΙΙ_Έντυπο Υποβολής Αίτησης

Παρ_ΙΙΙ_Υπ_Δήλωση Επιχειρ & Ανέργου

Παρ_ΙV_Έντυπο Κριτηρίων Ελέγχου Επιλεξιμότητας

Παρ_VΙΙ_Έντυπο Αίτημ_Καταβολής Χρημ

Παρ_VΙΙΙ_Δήλωση Προμηθευτή

Παρ_XIV Σχέδιο υπέυθυνης δήλωσης προσχώρησης ωφελούμενου escrow account