ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296250

Η Πράξη «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της Ε.Σ.Ε.Ε.» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296250) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Πράξη υλοποιείται μέσω ενός υποέργου (υποέργο 1) με ίδια μέσα και αφορά στην υποστήριξη της Ε.Σ.Ε.Ε. με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό που θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη και τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεών της καθώς και τη διαμόρφωση του διεκδικητικού της πλαισίου σε σημαντικά θεσμικά όργανα, οργανισμούς, επιτροπές κ.λπ.

Το υποέργο περιλαμβάνει τρεις δράσεις, ως εξής:

  • Δράση 1 – Οργάνωση και λειτουργία Help Desk Νομικής Υποστήριξης για τους εμπορικούς συλλόγους και τα μέλη τους.
  • Δράση 2 – Περιοδικές έρευνες και μελέτες.
  • Δράση 3 – Παρακολούθηση μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και του κλάδου του εμπορίου ειδικότερα και δημιουργία βάσης δεδομένων πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων απασχόλησης στο εμπόριο.

Αρχεία προς λήψη

Συνοπτικό Δελτίο Έρευνας καταγραφής και χαρτογράφησης της επιχειρηματικότητας – Σεπτέμβριος 2015

Καταγραφή κλειστών επιχειρήσεων σε 7 εμπορικές αγορές της Αθήνας – Σεπτέμβριος 2015

Καταγραφή κλειστών επιχειρήσεων σε εμπορικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά – Σεπτέμβριος 2015

Καταγραφή κλειστών επιχειρήσεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Σεπτέμβριος 2015

Καταγραφή κλειστών επιχειρήσεων στο κέντρο της Πάτρας – Σεπτέμβριος 2015

Συνοπτικό Δελτίο Έρευνας καταγραφής και χαρτογράφησης της επιχειρηματικότητας – Μάρτιος 2015

Καταγραφή κλειστών επιχειρήσεων σε 7 εμπορικές αγορές της Αθήνας – Μάρτιος 2015

Καταγραφή κλειστών επιχειρήσεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Μάρτιος 2015

Καταγραφή κλειστών επιχειρήσεων σε εμπορικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά – Μάρτιος 2015

Καταγραφή κλειστών επιχειρήσεων στο κέντρο της Πάτρας – Μάρτιος 2015

Λουκέτα στα εμπορικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά – Σεπτέμβριος 2014

Καταγραφή λουκέτων σε 7 εμπορικές αγορές της Αθήνας – Σεπτέμβριος 2014

Λουκέτα στο εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης – Σεπτέμβριος 2014

Έρευνα λουκέτων στην Πάτρα – Σεπτέμβριος 2014

Λουκέτα στα εμπορικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά – Μάρτιος 2013

Καταγραφή λουκέτων σε 7 εμπορικές αγορές της Αθήνας – Μάρτιος 2013

Λουκέτα στη Θεσσαλονίκη – Μάρτιος 2013

Λουκέτα σε Λάρισα, Έδεσσα, Κοζάνη και Βέροια – Μάρτιος 2013

Έρευνα Λουκέτων σε Αθήνα – Σεπτέμβριος 2012

Λουκέτα Βόρεια Ελλάδα – Σεπτέμβριος 2012

Έρευνα Λουκέτων σε Αθήνα και Πειραιά – Μάρτιος 2012

Έρευνα για Λουκέτα Αθήνα – Μάρτιος 2011

Έρευνα για Λουκέτα σε όλη την Ελλάδα – Σεπτέμβριος 2011

Έρευνα για Λουκέτα – Αύγουστος 2010

Παραδοτέο της Δράσης 2 «Π.2.2 -Έρευνα καταγραφής των κλειστών επιχειρήσεων σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους»

Παραδοτέο της Δράσης 3 «Π.3.2 – Τριμηνιαίο Δελτίο Μακροοικονομικοί Δείκτες για Ελλάδα και Ε.Ε.»

Παραδοτέο της Δράσης 3 «Π.3.1 – Τριμηνιαίο δελτίο απασχόλησης στο εμπόριο»

Παραδοτέο της Δράσης 3 «Π.3.2 – Τριμηνιαίο Δελτίο Μακροοικονομικοί Δείκτες για Ελλάδα και Ε.Ε.» (2η Εκδοση)

Περίληψη Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 της παραπάνω Πράξης.